• EnglishEnglish
  • За нас
  • Правилници

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" – ГР. РУСЕ
 
I.   ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Настоящият правилник урежда дейността, управлението, структурата и финансирането на Регионална библиотека „Любен Каравелов" - гр. Русе
Чл. 2. (1). Библиотеката е регионален културен институт по смисъла на чл.9 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 25 от Закона за обществените библиотеки.
         (2). Осъществява дейността си на територията на област Русе
Чл. 3. Библиотеката е юридическо лице със самостоятелен бюджет, която осъществява културна дейност основно на територия, определена с акта на учредяването ѝ.

Правилник за дейността на Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе
Вътрешни правила за управление на цикъл на обществена поръчка
Правилник за защита на личните данни
Правила за атестиране на служителите в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе
Методика за атестиране на служителите в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ - Русе
Вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност в Регионална библиот
Регламент за присъждане на годишни награди „Библиотека на годината“ и „Библиотекар на годината“
Методика за определяне на носителите на годишните награди „Библиотека на годината“ и „Библиотекар на
Ценоразпис
Правила за обслужване на потребители
Стратегия за дигитализация на фондовете на Регионална библиотека
*За да разгледате документите е необходимо да имате инсталиран Adobe Reader