• EnglishEnglish
  • За нас
  • Правилници

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" – ГР. РУСЕ
 
I.   ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Настоящият правилник урежда дейността, управлението, структурата и финансирането на Регионална библиотека „Любен Каравелов" - гр. Русе
Чл. 2. (1). Библиотеката е регионален културен институт по смисъла на чл.9 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 25 от Закона за обществените библиотеки.
         (2). Осъществява дейността си на територията на област Русе
Чл. 3. Библиотеката е юридическо лице със самостоятелен бюджет, която осъществява културна дейност основно на територия, определена с акта на учредяването ѝ.