Библиография на Змей Горянин

Отиване към съдържанието

Главно меню:

           Регионална библиотека „Любен Каравелов“ притежа-ва уникална колекция от документи – ръкописи, писма, ри-сунки и снимки на Змей Горянин, подарени от съпругата му Соня Димитрова. Животът и творчеството на Светлозар Ди-митров са слабо изследвани, а литературното му наследство е почти непознато на българските изследователи, литерату-роведи, читатели. Липсва библиографски труд, който да об-хване цялостно писаното от него и за него. Това породи иде-ята да съберем най-пълна информация и да я представим с възможностите на съвременните информационни и комуни-кационни технологии.
           Био-библиографията „Змей Горянин – непознатият“ е първи опит за цялостно библиографско изследване на твор-чеството и личността на родения в Русе писател.
           Задачата на персоналията е да отрази възможно най-пълно и да разкрие детайлно едно голямо литературно дело, съзнателно изолирано от официалната литература за десети-летия. Това разширява и целите на указателя: да достигне до по-широка аудитория; да донесе знание за писателя; да на-сърчи интерес към живота и литературното наследство на една от най-изявените творчески личности – Змей Горянин.
           Извършена е  издирвателска работа, както по библиографски източници, така и чрез преглеждане de visu на десетки годишнини пери-одични издания, включително и работа с архива на писателя. Използваните от Светлозар Димитров 18 псевдонима и ини-циали при подписване, известни чрез Речника на българските псевдоними , допълнително затрудняват процеса на иденти-фициране на авторството. Библиографията представя твор-чеството му и изследванията, посветени на личността и про-изведенията му. Хронологичният обхват е от 1924 до 2020 г.
           Включената литература е установена по основните библиографски източници: Включената литература е установена по основните библиографски източници: Български книги 1878 – 1944, Български книги 1944 – 1969, Националната библиография на България в сериите 1, 2, 5, 6, издавани текущо, библиог-рафски указатели за българска литература и писатели, прикнижни и пристатийни библиографии, периодични издания, в които е установено сътрудничеството на твореца, материали от архива на писа-теля, каталозите и картотеките на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, документи за Светлозар Димит-ров, съхранявани в Държавен архив – Русе. Прегледани са de visu всички първоизточници от фонда на Регионална библио-тека „Любен Каравелов“ - Русе, както и периодични издания от фондовете на Регионална библиотека „Стилиян Чилинги-ров“ – Шумен и Регионална Народна библиотека „Петко Р. Славейков“ – Велико Търново. За съжаление липсата на на-ционална библиография, разкриваща аналитично българския периодичен печат преди 1944 г. ни лишава от възможността да се представи в пълнота творчеството на Змей Горянин.
           Библиографските записи са направени по БДС 15419-82 Библиографско описание на книгите и БДС 17264-91 Биб-лиографско описание аналитично (публикации в книжни ма-териали).
Издирената литература в био-библиографията е групирана в три основни раздела: „Произведения от Змей Горянин“, „Материали за него“ и „Анотиран списък на документи за Светлозар Димитров (Змей Горянин), съхранявани в Държа-вен архив – Русе“.
           Първият раздел представя материалите в пет рубрики - Самостоятелни издания; Отделни публикации; Ръкописи; Рисунки; Преводи и Змей Горянин – редактор. Първата руб-рика включва книги и брошури, издавани до 1944 г., ксеро-копия и произведения, издадени след 1990 г., когато писате-лят започва да излиза от забравата. Втората рубрика включ-ва материали, публикувани в периодични издания и сборни-ци. Тук прави впечатление разнообразието на периодичните издания, в които писателят публикува до 1946 г., а в периода 1947 – 1958 г. – основно на страниците на сп. „Духовна кул-тура“ и „Църковен вестник“, което показва принудителната изолация от литературния живот, в която изпада Змей Горя-нин. Третата и четвъртата рубрики разкриват ръкописния фонд на писателя, подарен от съпругата му Соня Димитрова, който се съхранява в отдел „Местна история“ на Регионална библиотека „Любен Каравелов“. Материалите са включени с описание на подписа, вида на ръкописа и датировката. Това са критериите и при подбора и представяне на поетичното творчество на Змей Горянин от ръкописния фонд. Преводите и литературата за писателя от този фонд са описани към съ-ответните рубрики, отделени с ***
           Вторият раздел – Материали за Змей Горянин е с подрубрики: Литература за него, включва биографични бе-лежки, спомени, писма, литературна критика, рецензии, и Снимки.
Подреждането на материалите е в права хронология (по дата на публикуване) и следва естествения ход на съби-тията – жизнени и творчески за личността. Тези, които не са датирани, са подредени азбучно.
           За свързване на материали от рубриката „Ръкописи“ с публикации от рубриките „Самостоятелни издания“ и „От-делни публикации“ са използвани препратки.
           Третият раздел е изработен от служители в Държавен архив – Русе.
           Изградена е система от показалци, която допълва в значителна степен информационния характер на персонали-ята. Четири на брой, те представят основното съдържание в различни допълнителни аспекти. Именен показалец, включ-ващ всички отразени автори в указателя, включително и пре-вежданите от Светлозар Димитров чужди автори на българс-ки език. Особена значимост имат показалецът, отразяващ творчеството му: Показалец на произведенията с азбучно подреждане. Наличието му в указателя е възможност за тър-сене по заглавие. Разработен е и Показалец на периодичните издания, в които е публикувал. Четвъртият е Показалецът на псевдонимите, с които се е подписвал Светлозар Димитров.
           За по-важните дати от живота на писателя е използва-на книгата на доц. д-р инж. Атанас Колев „Змей Горянин. Летопис. Живот и творчество (1905 – 1958 – 2017), издадена през 2018 г. в Русе от издателство „Авангард принт“.
           Със своите информационни възможности био-библиографията „Змей Горянин – непознатият“ би улеснила работата на специалисти литературоведи и изследователи, както и всички с интерес към значимото творчество на пое-та, писателя, публициста и преводача Светлозар Димитров. Персоналията е изработена по проект „Змей Горянин – Не-познатият“, финансиран от Национален фонд „Култура“ по програма „Културно наследство“, 2020 г., Модул „Съхране-ние и популяризиране на културно наследство“.
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню