Библиография на Змей Горянин

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Регионална библиотека “Любен Каравелов” притежава уникална колекция от документи - ръкописи, писма, рисунки и снимки на Змей Горянин, подарени от съпругата му Соня Димитрова. Животът и творчеството на Светлозар Димитров са слабо изследвани, а литературното му наследство е почти непознато на българските изследователи, литературоведи, читатели. Липсва библиографски труд, който да обхване цялостно писаното от него и за него. Това породи идеята да съберем най-пълна информация и да я представим с възможностите на съвременните информационни и комуникационни технологии.
Биобиблиографията “ Змей Горянин – непознатият ” е първи опит за цялостно библиографско изследване на творчеството и личността на родения в Русе писател.
Задачата на персоналията е да отрази възможно най-пълно и да разкрие детайлно едно голямо литературно дело, съзнателно изолирано от официалната литература за десетилетия. Това разширява и целите на указателя: да достигне до по-широка аудитория; да донесе знание за писателя; да насърчи интерес към живота и литературното наследство на една от най-изявените творчески личности - Змей Горянин.
Извършена е  издирвателска работа, както по библиографски източници, така и чрез преглеждане de visu на десетки годишнини периодични издания, включително и работа с архива на писателя. Използваните от Светлозар Димитров 18 псевдонима и инициали при подписване, известни чрез Речника на българските псевдоними , допълнително затрудняват процеса на идентифициране на авторството. Библиографията представя творчеството му и изследванията, посветени на личността и произведенията му. Хронологичният обхват е от 1924 до октомври 2015 г.
           Включената литература е установена по основните библиографски източници: Български книги 1878-1944, Български книги 1944-1969, Националната библиография на България в сериите 1, 2, 5, 6, издавани текущо, библиографски указатели за българска литература и писатели, прикнижни и пристатийни библиографии, периодични издания, в които е установено сътрудничеството на твореца, материали от архива на писателя, каталозите и картотеките на Регионална библиотека “Любен Каравелов” - Русе. Прегледани са de visu всички първоизточници от фонда на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ - Русе, както и периодични издания от фондовете на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ - Шумен и Регионална Народна библиотека „Петко Р. Славейков“ - Велико Търново. За съжаление липсата на национална библиография, разкриваща аналитично българския периодичен печат преди 1944 г. ни лишава от възможността да се представи в пълнота творчеството на Змей Горянин.
Библиографските записи са направени по БДС 15419-82 Библиографско описание на книгите и БДС 17264-91 Библиографско описание аналитично (публикации в книжни материали).
Издирената литература в биобиблиографията е групирана в два основни раздела: „Произведения от Змей Горянин“ и „Материали за него“.
Първият раздел представя материалите в пет рубрики - Самостоятелни издания; Отделни публикации; Ръкописи; Рисунки; Преводи и Змей Горянин - редактор.  Първата рубрика включва книги и брошури, издавани до 1944 г., ксерокопия и произведения, издадени след 1990 г., когато писателят започва да излиза от забравата. Втората рубрика включва материали, публикувани в периодични издания и сборници. Тук прави впечатление разнообразието на периодичните издания, в които писателят публикува до 1946 г., а в периода 1947–1958 г. - основно на страниците на сп. „Духовна култура“ и „Църковен вестник“, което показва принудителната изолация от литературния живот, в която изпада Змей Горянин. Третата и четвъртата рубрики разкриват ръкописния фонд на писателя, подарен от съпругата му Соня Димитрова , който се съхранява в отдел „Местна история“ на Регионална библиотека „Любен Каравелов“. Материалите са включени с описание на подписа, вида на ръкописа и датировката. Това са критериите и при подбора и представяне на поетичното творчество на Змей Горянин от ръкописния фонд. Преводите и литературата за писателя от този фонд са описани към съответните рубрики, отделени с ***
Вторият раздел - Материали за Змей Горянин е с подрубрики: Литература за него, включва биографични бележки, спомени, писма, литературна критика, рецензии, и Снимки.
Подреждането на материалите е в права хронология (по дата на публикуване) и следва естествения ход на събитията – жизнени и творчески за личността. Тези, които не са датирани, са подредени азбучно.
За свързване на материали от рубриката „Ръкописи“ с публикации от рубриките „Самостоятелни издания“ и „Отделни публикации“ са използвани препратки.
Изградена е система от показалци, която допълва в значителна степен информационния характер на персоналията. Четири на брой, те представят основното съдържание в различни допълнителни аспекти. Именен показалец, включващ всички отразени автори в указателя,включително и превежданите от Светлозар Димитров чужди автори на български език. Особена значимост имат показалецът, отразяващ творчеството му: Показалец на произведенията с азбучно подреждане. Наличието му в указателя е възможност за търсене по заглавие. Разработен е и Показалец на периодичните издания, в които е публикувал. Четвъртият е Показалецът на псевдонимите, с които се е подписвал Светлозар Димитров.
Със своите информационни възможности биобиблиографията „Змей Горянин – непознатият“ би улеснила работата на специалисти литературоведи и изследователи, както и всички с интерес към значимото творчество на поета, писателя, публициста и преводача Светлозар Димитров. Персоналията тепърва ще бъде допълвана с всяка нова информация за него.
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню