• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Седем неизвестни писма на Димитър Хр. Миладинов
\
Кирил Патриарх Български
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров���������������� ���� ���������� ���������������� ������������������
Текст: На академик Мих. Арнаудов с уважение +Кирил Патриарх Български 16.V.1964.
Допълнителна информация
Константин Марков Константинов
03.01.1901 – 07.03.1971

Роден е със светското име Константин Марков Константинов. Кирил е висш български православен духовник, историк, академик. Той е Пловдивски митрополит и пръв патриарх на Българската православна църква, след възстановяването на патриаршеския ѝ статут през 1953 г. Научните интереси на патриарх Кирил обхващат областта на българската културно-национална и църковна история и предимно борбата на българския народ за независимост и национално обособяване. Издирва исторически факти и обнародва извори, извлечени от български и чужди архивохранилища. Научните му трудове, значителни по обем и съдържание, са написани на основата на огромен документален материал и са важен принос към историята на българската църковно-национална борба. Патриарх Кирил е доктор хонорис кауза на Софийския университет, а през 1954 г. става и „доктор на богословието хонорис кауза“ на Московската духовна академия.
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.