• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Събрани съчинения
\
Цанко Церковски
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров���������������� ���� ���������� ������������������
Текст: Г-ну М. Арнаудову спомен. Ц. Церковски, София, 1918, Апр. 13.
Допълнителна информация
Цанко Церковски
28.10.1869 – 02.05.1926

Цанко Церковски е псевдоним на Цанко Бакалов – български политик и писател. Той е един от основоположниците на Българския земеделски народен съюз (БЗНС). Завършва педагогическо училище в Силистра. Няколко години е учител. Занимава се със земеделие, журналистическа дейност и с пропагандиране на социализма. Издава списание „Селска пробуда“, редактира вестник „Земеделско знаме“ и списание „Земеделска мисъл“. Той е народен представител няколко мандата. За пръв път Цанко Церковски печата през 1891 г. стихотворението „Молепсаний“ в сп. „Ден“. Голяма част от стиховете и поемите му са написани в духа на народната песен: „Из полето аз се скитам“, „Вино пия хардалия“, „Девойче, девойче“, „Коня яхам – коня аджемия“, „Що ми не дохождаш“ и др. Цанко Церковски е автор и на разкази, на три романа, от които най-сполучлив е „Из гънките на сърцето“, писан в затвора и издаден посмъртно, на пиесите „Луди млади“ и „Под старото небе“. Той има и богато творчество за деца – „Детска раздумка“, „Росни капки“, „Златни класове“, „Полска китка“, „Кукуригу петленце“ и „Събуди ме, мамо“ излизат посмъртно. Автор е на текстовете на популярни български детски песни като „Прела баба“ (с композитор Михаил Кочев) и „Зеленчуци който не яде“ (с композитор Михаил Кочев).
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.