• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Любен Каравелов
\
Цвета Унджиева
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров���������������� ���� ���������� ����������������
Текст: На проф. М. Арнаудов с дълбоко уважение Цвета Унджиева 14.VI.1968 г. София.
Допълнителна информация
Цвета Унджиева
30.05.1930 – 24.12.2000

Цвета Унджиева е български филолог и литературен историк, ст.н.с. ІІ ст. към БАН. Автор и съавтор на множество изследователски трудове, посветени на дейците на Българското възраждане и най-вече на живота и делото на поета революционер Христо Ботев – монументалната монография „Христо Ботев – живот и дело“ (1975), публикувана в съавторство с баща ѝ проф. Унджиев. Монографията е сред най-цитираните биографии на Ботев. През 1976 г. излиза в превод на руски, а в резюме на още 12 езика. Унджиева участва и в редакционния екип на изданието „Христо Ботев. Събрани съчинения. Т. 1 – 3“ (1976). Обект на научната ѝ работа са и обществената, педагогическата и книжовната дейност на по-второстепенни възрожденски дейци, както и развитието на различни жанрови форми, напр. „Възрожденски фейлетони“ (1968), „Сава Филаретов“ (1970) и др.
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.