• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Честна дума
\
Добри Немиров
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров���������������� ���� ���������� ��������������
Текст: На първия между най-първите – мой приятел Мих. Арнаудов София 10/VI 941 Д Немиров
Допълнителна информация
Добри Немиров
03.02.1882 – 30.09.1945

Добри Немиров е псевдоним на Добри Зарафов – български писател, председател на Съюза на българските писатели в периода 1937 – 1940 г. Поради липса на средства се самообразова, работи като дребен чиновник, библиотекар в БКД и в Министерството на благоустройството. За пръв път Немиров печата разкази през 1902 г. Сътрудничи на списанията „Учителска мисъл“, „Народен живот“, Демократически преглед“, „Хиперион“ и др. Автор е на повестите „Роб“, „Дялба“, „Бедния Лука“; романите „Братя“, „Кошмар“, „Другият“, „Ангелогласният“, „Първи бразди“, „Дело № 9“; разказите за деца „Когато бях малък“ и др. Пише пътеписи, рецензии и отзиви за художествени изложби, филми, театрални постановки и драма.
Линкове
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.