• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Над живота
\
Константин Мутафов
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров���������������� ���� �������������������� ��������������
Текст: Г-ну М. Арнаудову – моят добър съгражданин Авторът София 30/IV 907.
Допълнителна информация
Константин Мутафов
23.03.1879 – 19.03.1946

Константин Мутафов е български писател. Учи в драматическа школа във Флоренция (1897 – 1900). Две години е артист в театралната трупа „Сълза и смях“. Напуска сцената и става чиновник. Няколко години е библиотекар в Народния театър, след това – артистичен секретар. От 1924 г. е уредник на Архивния отдел при Народната библиотека в София. Изявява се като поет, белетрист, артист, драматург, преводач, театрален критик, библиотекар, режисьор и детски писател. Сътрудничи на списания „Библиотека“, „Художник“, „Българска сбирка“, „Златорог“, „Родна реч“, „Литературен глас“, „Българска мисъл“ и др. Автор на драмите „Пленникът от Трикери“, „Омуртаг хан“, „Над живота“; романа „Невяста неневестная“ и др. Превежда от италиански, френски и руски повече от тридесет драми, романи, повести и разкази. Член е на Съюза на българските писатели. Баща на актрисата Стоянка Мутафова.
Линкове
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.