• EnglishEnglish
Библиотечни служители с идеи за План за предприемачество
19 април 2024 г.

На 18 април 2024 г. в Регионална библиотека „Любен Каравелов” се проведе обществено обсъждане на проект за План за предприемачество. Документът е пътна карта, която води към дългосрочното успешно развитие на библиотеката. Планът е със срок за пет години, но за да бъде ефективен ще се актуализира всяка година, след анализ на вложения ресурс и постигнатите резултати, възникналите проблеми, нови идеи и промени в ситуацията.

В най-общ вид съдържанието на предприемаческия план е: Общо представяне на предприемаческата идея и цели; Анализ на външната среда, вкл. тенденции; Анализ на вътрешната среда, вкл. материални условия, административен и експертен капацитет и др.; Обща характеристика, търсене и предлагане на продукта и услугите, предоставяни от културния институт; Предвиждани дейности и финансиране; Целеви групи и заинтересовани страни, вкл. маркетингова стратегия за увеличаване на обхвата им; План за изпълнение и времеви график; Очаквани резултати, вкл. прогнозни целеви стойности за увеличение на посещенията на място на годишна база, прогнозни целеви стойности за увеличение на приходите.

Проектът на плана за предприемачество беше представен от Милко Балкански и доц. д.н. Любомир Любенов от Русенски университет „Ангел Кънчев”. По време на срещата взеха участие библиотечни служители, представители на културни институти и заинтересовани лица от Русе и региона, които се включиха в дебат по актуални проблеми, свързани с културното предприемачество. Те очертаха някои основни тенденции в развитието на културните институти в краткосрочен и дългосрочен план. 

Организатор на проявата е Сдружение „Център Днамика“, партньор на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ по проект „Новатори в културното предприемачество и нови възможности за култура и изкуство в ревитализирана многофункционална зала на обществена библиотека“. Той се финансира по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.