• EnglishEnglish
155
Васил Златарски (1866-1935)
14 ноември 1866 г. – 15 декември 1935 г.

Проф. Васил Николов Златарски е български историк-медиевист, археолог и епиграф, останал като едно от най-големите имена на българската медиевистика със своята тритомна История на Българската държава през Средните векове.

Роден във В. Търново. Завършва гимназия в Петербург, история в Петербургския университет, специализира археология в Берлин. 

Той е първият професор-титуляр на катедрата по българска история в СУ, бил е ректор на университета, редовен член на БАН, секретар на нейния Историко-филологически клон и негов председател, зам.-председател на БАН. Основател и дългогодишен председател на Българското историческо дружество, редактор и издател на Известията на БИД.  

Златарски проучва главно средновековната история на България. Има отделни трудове за периода на Османското владичество и Възраждането. Повече от 200 научни труда, между които монографии, студии, статии, рецензии и др. Работи и в областта на археологията, нумизматиката и епиграфиката. Прави първите разкопки на Вътрешния град на Преслав, участва в издирването на Плиска, прави разкопки в средновековния град Червен, публикува и интерпретира старобългарски и среднобългарски надписи. 

В своя основен обобщаващ труд “История на българската държава през средните векове (в 3 т., 4 ч., 1918-1940 г.) периодизира историята на България според етапите на развитието и състоянието на държавата: І, ІІ и ІІІ бълг. царство. Тази периодизация господства в цялата бълг. буржоазна историография. 

Други по-важни трудове на В. Златарски са: Писмата на византийския император Романа Лакапина до българския цар Симеон (1894); Българска история. Лекции (1902); Юрий Ив. Венелин и значението му за българите 1802-1902 (1902); Студии по българска история (1903); Имали ли са българите свое летоброене (1911); Договорът на княза Иванко, син Добротичев с генуезците 1387 (1911); Посланието на Цариградския патриарх Фотий до българския княз Борис в славянски превод (1917); Нова политическа и социална история на България и Балканския полуостров (1921); Политическата роля на Софроний Врачански през Руско-турската война 1806-1812 (1925) и др. 

Повече за живота и научното дело на проф. Васил Златарски ще намерите в :

Кирило-Методиевска енциклопедия : Т. 1. А – З. – София : БАН, 1985. 

Най-значимите българи на ХХ век / Иван Костов и др. ; Състав., [предг.] Марко Семов ; Ред. съвет Марко Семов и др. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2002.