• EnglishEnglish
Дигитализацията в комуникациите като модел на управление
12 август 2020 г.

В програмата на VІІ Международна научна конференция "Еволюция срещу революция или за моделите на развитие" се включват и представители на Факултета по журналистика и масови комуникации на Софийския университет.

Д-р гл. ас. Мирослава Красимирова Ценкова развива темата: "Публична комуникация на българския бизнес в дигиталното пространство".  В доклада се подчертава същественото значение на публичната комуникация за българския бизнес в дигиталното пространство, неговата важност за формирането на дългосрочни взаимоотношения с публиките, за изграждане на доверие, за добавяне на стойност в комуникацията, за постигане на устойчив корпоративен имидж. Целта на доклада е да се представят ключовите компоненти, които оказват влияние върху публичната онлайн комуникация на българския бизнес като стратегически ресурс за развитие на компаниите и за подобряване на цялостното им корпоративно присъствие в социалните платформи.

Теодора Тодорова Петкова - докторант във ФЖМК, Катедра "Комуникация, връзки с обществеността и реклама", се е спряла на "Семантичната мрежа и дигиталните маркетингови комуникации: пресечни точки и перспективи".

Докладът има за цел да представи пресечни точки между Семантичната мрежа и дигиталните маркетингови комуникации. За целта ще бъдат разгледани произходът, развитието и текущото състояние на Семантичната мрежа от перспективата на дигиталните маркетингови комуникации и връзката им с управлението на знанието в организациите.