• EnglishEnglish
Излезе бр. 3 на списание "Общество и здраве"
29 март 2021 г.

Пред Вас е първият брой за тази година на списание „Общество и здраве“ и негов четвърти том. Предлага съчетание от различни по естество и значение научни статии, както на изявени български и чужди учени, така и на докторанти. Разработките са свързани както с изследване на обществените процеси, така и с медицина, икономика, национална сигурност, история и философия.

Професор д.ик.н. Методи Кънев споделя в своята публикация, че „Определящ е процесът на формирането на нова социална парадигма като набор от възгледи за социалната реалност, както и за насоката и характера на нейната промяна. Става въпрос за мисловното ѝ конструиране и структуриране като система чрез евристични подходи, каквито са установяването на нейния осев системообразуващ принцип и на нейния базисен функционален механизъм на реализирането на този принцип като целева функция. Каквато и да е социалната парадигма е със смисъл и на идеология. Такива са били, например, преодолялата античността сакрална средновековна парадигма за добро и зло, или хуманистичната парадигма на модерното общество, сринала автокрациите. Основа на обществения живот са човешките дейности. От първостепенно значение винаги е била сферата на непосредственото човешко съществуване (като бит, здравословен статус, поколенческа динамика и народопсихология). От нея произтича смисълът на функционирането на останалите сфери като нейно структурирано разгръщане в обществена система. Такива са: икономическата сфера, наричана метафорично „хранещ блок“; културната сфера, поддържаща в определена насока духовността, нравствеността и ценностния смисъл на съществуването на индивидите; социалната сфера – израз на взаимоотношенията им по повод условията на труд и живот, както и на социализацията им като приобщаване към определена среда; държавноправната сферата, гарантираща обществения ред, социалния мир и отбраната на обществото; технико-технологичната и инфраструктурна сфера, тилово инструментализираща и поддържаща в единство с другите сфери нормалното функциониране на обществената система“.

Изданието може да намерите на интернет платформата на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ – Русе и Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе.

проф. д.н. Венелин Терзиев

 

Списание „Общество и здраве“