• EnglishEnglish
314
Карл Линей (1707-1778)
23 май 1707 г. – 10 януари 1778 г.

Шведски ботаник и естествоизпитател, създал класификацията на растителния и животински свят, по-късно получил благородническа титла като Карл фон Лине (Carl von Linné), положил основите на съвременната таксономия. Той се смята и за един от бащите на съвременната екология. Основател на научната класификация на организмите, Карл Линей предлага видовете да се означават с две имена – родово и видово, записани на латински език. Така всеки организъм е точно обозначен независимо от имената му в различните езици и диалекти и по този начин той улеснява международното класифициране на организмите. Растенията Линей класифицира въз основа главно на броя и разположението на тичинките и плодниците. Животните разделя на 6 класа, като в класа червеи слага всички безгръбначни с изключение на насекомите. Поставя човека в класа на бозайниците, заедно с  маймуните. 

До тогава видовете се описвали с многото белези, по които се отличават. Това затруднявало изграждането на стройна и удобна класификация на организмите.

Карл Линей доказва, че в природата всички живи същества са групирани във видове. Те са неизменни според него. Видът е множество от родствени организми, които си приличат по устройството на тялото и при размножаването си дават себеподобни. Едва към края на живота си той допуска, че видовете могат да произлизат едни от други. Според неговата бинарна (двоична) система, названието на всяко растение се състои от 2 думи. Първата е съществително и означава рода, а втората – обикновено прилагателно – означава вида. Линей уточнява понятието вид и създава систематичните единици клас, разред, семейство, род, вид и вариетет. 

Той участва в създаването на Шведската академия на науките и става неин пръв председател (1739 г.). 

Основни трудове: "Система на природата", "Видовете растения", "Философия на ботаниката", "Лекарствени вещества" и др. 

Повече за живота и трудовете на Карл Линей ще намерите в:

Линей, Карл фон. Лапландско пътешествие / Прев. от нем. Мария Каро. // Лит. вестник, XII, N 24, 19 - 25 юни 2002, с. 9, 15.

Петрова, Ана. Карл Линей (1707-1778). // Природа, 1998, N 3-4, с. 135-138.

Яков, Илия П. Карл Линей - князът на ботаниците. // Природа и знание, LVII, 1995, N 2, с. 16-17.