• EnglishEnglish
Медийната грамотност и библиотечните специалисти
03 юли 2018 г.

В рамките на три дни доц. д-р Вася Атанасова от Института по биофизика и биомедицинско инженерство, секция Биоинформатика и математическо моделиране, БАН представи темата „Медийна грамотност” пред библиотечните специалисти и предизвика техния интерес. Доц. Атанасова запозна библиотекарите с въпросите: медиите като източници, потребителски генерирано съдържание, техники за манипулации и фалшиви новини, търсене и извличане на информация от GOOGLE, видовете социални мрежи и техните основни характеристики и др. Интерес предизвикаха практическите упражнения. Обучаемите изразиха желание и за други обучения по тази тема.

Обучението се провежда в изпълнение на Дейност 1 „Развитие капацитета на мрежата и обучителните центрове” по Договор № РД-11-00-338 от 20.12.2017 между Фондация „Глобални библиотеки – България” и Министерство на културата. Финансирането от страна на Фондацията има за цел да подкрепи дейностите на обучителните центрове в България за постигане на устойчивост в две посоки – системни обучения за библиотечните специалисти, съобразно техните нужди, от една страна и от друга за развитието им като центрове за неформални обучения на гражданите, чрез изграждането на партньорства с други сродни организации и институции.

В Обучителния център към Регионална библиотека„Любен Каравелов”, гр. Русе се проведоха три обучения – „Управление на европейски проекти”, „Добавяне на електронно съдържание в Уикипедия” и „Медийна грамотност”.