• EnglishEnglish
Начало на светското образование в Русе, поставено с идването на даскал Параскев Дамянов във Варошкото училище
1838 г.