• EnglishEnglish
Приключиха дейностите по проект, финансиран от Министерство на културата
14 декември 2019 г.

Приключи проект проект "Обществените библиотеки в област Русе – място за професионализъм, знание и иновации". Проектът имаше за цел да издигне на по-високо технологично ниво библиотечната мрежа от област Русе, като през периода май – декември реализира дейности за: внедряване на високотехнологични облачни услуги за повишаване на потребителската удовлетвореност; повишаване на капацитета на библиотечните специалисти от региона; популяризиране ролята на съвременните библиотеки сред местната общност и изследване и съхраняване на местната история.

В крак с тенденцията пространството „библиотека“ да бъде съвременен културен и социален феномен, екипът на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, чрез осъществяването на проекта повиши потребителската удовлетвореност чрез развитие и усъвършенстване на регионалната библиотечна мрежа; разви и подобри координацията в работата на мрежата от обществени библиотеки в региона като повиши капацитета на библиотечните  специалисти от областта, създаде потребителски ориентиран интерфейс за достъп до електронни каталози; проучи и изследва местната история и повиши информираността на заинтересованите лица и местната общност за обществените библиотеки като „третото място“ в живота на общността. Инициативите обхванаха представители на всички библиотеки от областта, както и широк кръг от партньори и заинтересовани лица от частния, обществения и неправителствения сектори, и запознава местната общност със съвременната визия и роля на обществените библиотеки. Планираните резултати достигнаха широк кръг от потребители и заинтересовани лица.

Проект "Обществените библиотеки в област Русе – място за професионализъм, знание и иновации" се финансира от Министерство на културата.