• EnglishEnglish
Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – партньор в проект за литературен туризъм
19 декември 2018 г.

Директорката на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ Теодора Евтимова, главният библиотекар Теодора Пейчева-Дянкова и експерт „Връзки с обществеността“ по проекта Боряна Белчева участваха в работна среща в румънския град Крайова по изпълнение на проект ROBG-290 „Писмените съкровища на Долен Дунав“, одобрен за финансиране по програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег Румъния – България V-А, Приоритетна ос 2: „Зелен район“, Специфична цел 2.1: „Подобряване на устойчивото използване на природното наследство и ресурси на културното наследство“; Тематична цел 6: „Опазване и защита на околната среда и насърчаване на ефективното използване на ресурси“; IP 6в: Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културно наследство.

Партньори в реализирането на иновативното предложение са Окръжна библиотека „Александру и Аристя Аман“ – Долж (Alexandru & Aristia Aman Dolj County Library) и Фондация „Глобални библиотеки – България“, която е и водещ бенефициент. Общата стойност на проекта е 486 029.02 евро, разпределен между тримата участници. Бюджетът, с който оперира русенската библиотека, е 198  506.60  евро.

Целта на проекта е насърчаване на съвместното съхранение, опазване, популяризиране и развитие на писменото културно наследство на трансграничния регион чрез разнообразяване на туристическите услуги и развитие на литературния туризъм като основен фактор за използване и експлоатация на общи предимства и потенциал. Специфичните цели включват създаване на нов интегриран туристически продукт „Трансгранична дестинация за литературен туризъм Долен Дунав“, както и дейности по изграждане на трансгранична партньорска мрежа и повишаване на капацитета ѝ за съвместно стратегическо планиране, управление и устойчиво развитие на Долен Дунав.

В хода на проектните дейности в библиотеките в Русе и Крайова ще бъдат експонирани непознати и съвършено нови за трансграничния регион литературни туристически атракции, базирани на най-новите постижения на дигиталните технологии. Проектът предвижда да бъдат изработени най-малко 5 литературни туристически пакета и 5 туристически маршрута. Като кулминация и завършек на мащабната програма ще станем свидетели и участници в два литературни фестивала – по един в Русе и в Крайова.

Изпълнението на проекта ще доведе до по-добра защита и валоризация на неизползваните предимства на духовното културно наследство и постигане на балансирано териториално развитие на туризма в трансграничния регион.

В презентацията си в Крайова Теодора Евтимова подчерта, че екипът на русенската библиотека е мотивиран да осъществи и да надгради участието си в проекта и сподели с партньорите своите впечатления и опит по напредъка при реализиране на дейностите и задачите до момента.

Участниците в дискусията бяха единодушни, че ще се ангажират максимално със спазването на графиците и сроковете, договорени между партньорите.

В резюмето си след срещата Теодора Евтимова обобщи: „Желанието на всички е действително да постигнем модерни стандарти в използването на писменото и културното богатство на трансграничния регион, а чрез този проект да превърнем нашите градове и региони в дестинация за гости от цял свят, които искат да опитат един нов и наистина непознат продукт – нека да го наречем българо-румънски литературен туризъм“.

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.