• EnglishEnglish
Река Дунав през призмата на дигиталните технологии
13 октомври 2017 г.

На 13.10. 2017 година в НЧ “Захари Стоянов -1937” се осъществи първата среща между партньорите по проект “Мястото и ролята на река Дунав в живота на Русе през призмата на дигиталните технологии”. Той беше одобрен за финансиране в конкурса по програма „Знание и растеж“ на Фондация "Русе - град на свободния дух", който се реализира с финансовата подкрепа на Фондация "Еконт".  Обединението на трите институции , НЧ “Захари Стоянов- 1937”, Държавен архив  – Русе и СУПНЕ “Фридрих Шилер” – Русе, цели разширяване на знанията за историята на град Русе, за мястото на р. Дунав в развитието на града и създаването на контакти със страните от Средна Европа. На срещата се обсъди план-графика и начина на изпълнение на дейностите, заложени в проектното предложение. Бяха набелязани предстоящите цели и започна изработване на работна програма с разписание на темите, по които ще започне обучение на учениците. 

В архивохранилищата на Русенския държавен архив има запазени много снимки и фотоси, отразяващи река Дунав, представящи живота на хората и мястото на реката в бита и икономиката на региона и страната. Чрез снимковия материал ще се даде един друг прочит на историята, като се  допълнят “белите петна” в нея и се разкрие принадлежността на града към реката, презентирайки нейната главна роля в живота на хората. Предвижда се оформяне и подреждане на избраните снимки от една страна по хронологичен признак, а от друга - по тематичен. Учениците от СУПНЕ "Фридрих Шилер", подпомогнати от преподавател по история и експерт от Държавния архив ще подберат изображенията. С придобитите знания и умения за работа с Фотошоп, получени от учител по IT технологии и експерт от Държавния архив, младежите ще обработят снимките, като ги цифрофизират с подходяща резолюция и графичен формат, изправят, изсветлят, потъмнят и изрежат. На всички обработени фотоси ще бъдат създадени 2  копия. Така запазените снимки ще могат на един последващ етап да бъдат използвани при експониране на тематични изложби.