• EnglishEnglish
555
Роден Еразъм Ротердамски (1466 - 1536)
28 октомври 1466 г.

Роден през 1466 г. в Ротердам. Учи в Дивентер латински и старогръцки език. През 1488 г. е подстриган за монах. Секретар на епископа на Кембре и в това качество посещава Рим. Продължава образованието си в Париж. Живее в Англия, където завързва приятелски връзки с Томас Мор. От 1505 г. работи в Италия. В Торино получава  научната степен „доктор хонорис кауза” по богословие. Отново посещава Англия, където през 1515 г.получава титлата кралски съветник. По-продължително време живее в Базел, където умира през 1536 г. 

Еразъм е учен, литератор и обществен деец, има големи заслуги в образователното дело. Установява точното произношение на старогръцкия език, което е прието днес в езикознанието. Осъществява нов латински и немски превод на Библията, внасяйки редица поправки. Отличен познавач на античната философия, литература и изкуство.

Еразъм е един от най-видните представители на хуманизма на Възраждането. Критикува пороците на своето време и ратува за нравствената чистота на обществото, за духовно извисяване на човешката личност.

Според него не насилието, а знанието и просвещението са главната движеща причина за преобразуването на обществото.

Обявява се против политическите борби и обвинява Мартин Лутър в излишна революционност и идеологически догматизъм. Поради това не взема участие в реформаторското движение в Германия, макар и идейно да е свързан с него.

Еразъм Ротердамски е автор на множество произведения, посветени на образованието, педагогиката, тълкуването на Свещеното писание.

Най-популярното му произведение е „Възхвала на глупостта”. Заради удивителната му начетеност и образованост, универсалност на научния интерес и критичен аналитичен ум неговите съвременници го наричат „учител на света” и „ненадминат мислител”.