• EnglishEnglish
120
Роден Христо Кодов (1901-1982)
15 август 1901 г. – 17 юли 1982 г.

Проф. Христо Кодов е славист, историк на старата българска литература и палеограф, признат у нас и в чужбина.

Роден е в гр. Калофер. До 1916 г. живее и учи в Цариград, където в мултикултурната среда усвоява турски и новогръцки език. Средното си образование получава в Духовната семинария в София (1917 – 1923). Завършва славянска филология в Софийския университет (1927). Като филолог се формира под влиянието на Б. Цонев, Й. Иванов и особено на Ст. Младенов, който го насочва към проблемите на сравнителното индоевропейско езикознание. През 1926 – 1927 специализира славянско езикознание в Ягелонския университет в Краков при К. Нич, Ян Лос и Ян Розвадовски. От 1929 до 1944 е преподавател по класически езици в Първа мъжка гимназия в София. Заниманията му през този период са главно в областта на историята на българския език. В началото на 30-те години участва в научни експедиции в Източна Тракия, като изследва диалекта на тракийските българи. През 60-те и 70-те г. разгръща активна дейност като извънщатен сътрудник на Народната библиотека в София и на Института за литература при БАН – работи предимно в областта на археографията, палеографията и историята на старата българска литература. Съставя описи на славянски ръкописи в Народната библиотека, Научния архив на Бан и Рилския манастир. Предприема научни командировки в Чехословакия, Румъния, Съветския съюз, Гърция, Югославия и Египет. Сътрудничи на Българската археографска комисия в началния период от нейната дейност. Инициатор и ръководител на експедиция в Света гора за описване на славянски ръкописи в Зографския манастир (1978, 1979). Зам.-директор на Църковния историко-архивен институт при Българската патриаршия (1977 – 1982) и преподавател по църковнославянски език в Духовната академия в София. Старши научен сътрудник (1977) и професор (1979). Носител на Кирило-Методиевска награда на БАН (1978) за издаването на съчиненията на Климент Охридски (заедно с Б. Ангелов, К. Куев и Кл. Иванова). Получава Орден „Кирил и Методий“ І степен (1981). Умира в София през 1982 г.

Отличен познавач на класическите езици, той е представител на енциклопедическото направление в славистиката. Изследванията му почиват върху всестранно и критично интерпретиране на изворовия материал.

Има заслуги за събирането, обнародването и палеографското проучване на старобългарските музикални паметници.

Сред научните му занимания в областта на кирилометодиевистиката най-значителна е работата му във връзка с тритомното издание на събрания съчинения на Климент Охридски. Той застъпва становището за Климентовото авторство на Житията на Кирил и Методий като първостепенен достоверен извор за живота на славянските първоучители.

Христо Кодов е инициаторът за издаването на Кирило-Методиевската енциклопедия, в чийто първи том е редактор и автор.

Кирило-Методиевска енциклопедия. В четири тома. Том 2. И-О. Гл. ред. Петър Динеков // УИ „Св. Климент Охридски“, 1995.