• EnglishEnglish
429
Роден Ян Коменски (1592-1670 )
28 март 1592 г. – 15 ноември 1670 г.

През 1641 г. Коменски е първи президент на Харвардския университет. Дейността на Ян Коменски се определя в съвременността като изключително плодотворна, а личността му – като всестранно развита. Неговите идеи в областта на мисленето и най-вече на педагогиката имат революционен характер. Ето защо, Коменски се определя за родоначалник на съвременната педагогика. „Велика дидактика“ е основното педагогическо съчинение на Ян Амос Коменски. С него той изпъква като създател на първата цялостна система на педагогиката в историята на педагогическата мисъл.