• EnglishEnglish
Списание „Общество и здраве“
12 август 2020 г.

Излезе първият брой на списание „Общество и здраве“ – съвместно издание на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе и Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе. Научното електронно издание е общ проект между двата института, залегнали в подписания между Меморандум за съвместна дейност.

Научното издани е интердисциплинарно. В него присъстват статии, свързани с теоретични постановки и резултати от изследвания в областта на икономика и социални дейности, здравеопазване, национална сигурност. И това не е случайно – интегрирането на различни направления в научните изследвания е обичайна практика в началото на 21. век. Динамичните предизвикателства пред обществото засягат всички и всичко, а комплексните предизвикателства изискват комплексни решения и съвместната работа по изпълнение на общи цели е естествен път за намирането на тези решения.

Вярваме, че списание „Общество и здраве“ ще се утвърди като изразител на научните търсения и постижения на млади специалисти в областта на медицината и обществените науки, трамплин в израстването им като учени. Ще спомогне за разширяване на приноса на изявени имена в науката за по-добър и качествен живот в България и ще утвърди авторитета на русенската многопрофилна болница „Канев“ АД като университетска сред сродните лечебни заведения в страната.

Списание „Общество и здраве“