• EnglishEnglish
„Общество и здраве“ – първо научно издание на УМБАЛ „Канев“ АД - Русе
04 юни 2020 г.

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД в Русе стартира издаването на научно електронно периодично издание – „Общество и здраве“. Списанието се издава съвместно с Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе и в него ще се публикуват изследователски статии и студии в областите Здравеопазване и спорт (Медицина, Обществено здраве, Здравни грижи, Спорт), Социални, стопански и правни науки (Социални дейности, Администрация и управление, Икономика, Туризъм), интердисциплинарни теоретико-методологични и приложни изследвания на съвременното общество, както и публикации за култура, философия, хуманизация, екологизация, информатизация, глобализация и свързани с тях проблеми.

„Общество и здраве“ е електронно издание с периодичност два пъти годишно, като при допускане на получените разработки се прилага принципът на двустранното анонимно рецензиране (double-blind). Изданието е реферирано и индексирано в Google Scholar и Руската национална библиографска база с данни за научни цитирания – РИНЦ.

УМБАЛ „Канев“ АД отправя покана към всички, с интереси в посочените области, да представят свои научни статии (студии) за първия брой на списанието. Допускат се статии на български, английски и руски език.

В списанието се включват само оригинални авторски материали, които не са публикувани до този момент и не са предадени за публикуване в други издания. Списанието има амбицията да се превърне в трибуна на изследователи и научни работници, на техните търсения и постижения в областта на медицината и обществените науки. Показателно за нивото на изданието са изявените имена, включени в редакционната колегия.

Главен редактор:

проф. д.ик.н. д.в.н. д.с.н. инж. Венелин Терзиев, Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе, България; Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Русе, България; Военна академия „Г. С. Раковски“ – София, България

Научни редактори:

д-р Марин Георгиев, Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе, България

проф. д.м.н. Евгения Василева Русчева, д.м., Медицински университет – София, България

проф. д-р Маргарита Богданова, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, България

проф. д-р Нели Бенчева, Аграрен университет – Пловдив, България

проф. д-р Николай Ничев, Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, България

проф. д-р Наталия Бекярова, Военна академия „Г. С. Раковски“ – София, България

доц. д-р Нели Петрова, д.м., Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе, България

доц. д-р Маруся Любчева, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, България

доц. д-р Теодора Стоева, Аграрен университет – Пловдив, България

доц. д-р инж. Борис Сакакушев, Русенски университет „Ангел Кънчев” – Русе, България

доц. д-р Николай Нинов, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, България

д-р Симеон Симеонов, д.м., Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе, България

д-р Йордан Илиев, секция „История“ към СУБ – София, България

инж. Иван Иванов, Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе, България 

Международен научен съвет:

проф. д.и.н. Наталия Генадиевна Вовченко – Ростовски държавен икономически университет (РИНХ), Ростов на Дон, Русия

проф. д-р Роберт Димитровски – МИТ Университет, Скопие, Северна Македония

проф. д-р Синиша Зарич – Белградски университет, Белград, Сърбия

проф. д-р Баки Колеци – Университет ,,Хаджи Зека” Печ, Косово

доц. д-р Олга Валентиновна Андреева – Ростовски държавен икономически университет (РИНХ), Ростов на Дон, Русия 

Стилови редактори и коректори:

Теодора Евтимова, Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, България

Силва Василева, Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, България 

 

Списанието приема текстове, представени на един от следните три езика: български, английски и руски. Материалите трябва да бъдат придружени от заглавие, резюме и ключови думи на български (руски) и английски език. Авторите на материалите трябва да класифицират своята разработка според JEL класификацията: https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel. Тип на предлаганите разработки: студии и статии. Препоръчително е материалите да не бъдат по-малки от 4 страници при 1800 знака на страница. 

Технически параметри и оформяне на ръкописите:

Формат на документа: DOC или DOCX (Microsoft Word 2003 и нагоре)

· Размер на страницата: A4

· Полета: ляво 2,5 см, дясно  2,5 см, горе 2,5 см, долу 2,5 см (2,5 см от всички страни)

· Шрифт: Times New Roman

· Размер на шрифта: 12 pt

· Отстъп (нов ред на абзац): 1,25 см

· Междуредие: Single

· Не се допускат бележки под линия

· Страниците не се номерират

· Всеки източник, който се цитира в съответния документ, трябва да присъства в списъка с използвани източници. По същия начин – всяко описание в списъка трябва да е цитирано в текста. 

Правила за цитиране:

За библиографско цитиране на информационни източници се използва APA Style. Неговите изисквания са поместени тук: http://www.apastyle.org/ 

Депозиране на материалите:

Приемат се материали на български, руски и английски език, изпратени в електронен формат на e-mail: clementon@abv.bg

Списанието няма комерсиален характер и не изплаща хонорари. Всеки автор носи отговорност за отстояваните идеи, съдържание, техническо оформление и езикова редакция на своя текст. Изпратени за публикувани материали не се връщат. Откази за публикуване не се дискутират.

 

 

Научно списание „Общество и здраве“