• EnglishEnglish
„СЪВРЕМЕННИЯТ СВЯТ – ПОСТИЖЕНИЯ, РИСКОВЕ, ИНОВАЦИИ“
23 април 2024 г. – 25 април 2024 г. 11:00 ч. – 17:00 ч.
Регионална библиотека "Любен Каравелов"

Университетът за национално и световно стопанство и Регионална библиотека "Любен Каравелов" ортганизират ХІ Международна научна конференция „СЪВРЕМЕННИЯТ СВЯТ – ПОСТИЖЕНИЯ, РИСКОВЕ, ИНОВАЦИИ“, която ще се проведе от 23 до 25 април 2024 г. в град Русе.

Конференцията има за цел да се интерпретират различните теории, учения, доктрини, които имат важна обществено значима стойност и последствия в миналото и днес; които отразяват постиженията, рисковете и иновациите в сферата на историята, религията, културата, икономиката, технологиите, архитектурата, дизайна и други области на човешкото познание.

Работата на форума се организира в пет научни секции, които обединяват разработки от различни области: ИСТОРИЧЕСКИ И ЛИНГВОКУЛТУРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ; ИЗКУСТВОВЕДСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ; ПОЛИТИЧЕСКИ И ПРАВНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ; ПЕДАГОГИКА И ОБЩЕСТВО; ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИЛОСОФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ. Конференцията е отворена за научни работници, преподаватели, изследователи, докторанти, както и всички, които имат интерес към темата. 

Работните езици са български и английски. Докладите, допуснати до представяне в заседанията на секциите, отговарящи на изискванията за оформление и изнесени на форума, ще бъдат включени в сборник, индексиран в следните бази данни: RePec, Google Scholar, ROAD, SIS, J-Gate, CEEOL и Crossref. Възможност за участие: присъствено, онлайн или с видеопредставяне.

Форумът се финансира по проект ФНИ-4670 от 31.10.2023 г. „СЪВРЕМЕННИЯТ СВЯТ – ПОСТИЖЕНИЯ, РИСКОВЕ, ИНОВАЦИИ“ към Фонд „Научни изследвания“.

Заявки за участие се приемат до 7 април 2024 г.

Срок за изпращане на докладите – 7 април 2024 г.

Авторите ще бъдат уведомени до 16 април 2024 г. за приемането на техните предложения.

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:

Валерия Йорданова:       e-mail: ruse@libruse.bg; 0876043155

Жанет Калчева:               e-mail: j_kalcheva@unwe.bg; 0886804041

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

РЕГЛАМЕНТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ