• EnglishEnglish
ВИЕ СТЕ ЧАСТ ОТ НАШИЯ ЖИВОТ
01 януари 2017 г. – 31 юли 2017 г.

Проект „Вие сте част от нашия живот“ е свързан с пълноценната реализация на хора в извънтрудоспособна възраст. Чрез него се стимулира не само повишаването на техните технологични познания и умения, но и прилагането им в практиката чрез активното им включване в дейността на Русенската библиотека по събиране, записване и запазване на документи от местната история и създаване на исторически бази данни за Русе и региона. Така възрастните хора ще използват пълноценно свободното си време, ще прилагат на практика придобитите умения, ще имат достъп до модерно оборудване и технологии, ще създават нова приятелска среда за дискусии и формират нови социални контакти.

Основна цел: създаване на среда за социална интеграция на лица в над трудоспособна възраст чрез въвеждане на иновативна услуга за активното им включване в дейностите на Библиотеката.

Специфични цели: изграждане на устойчива иновативна партньорска мрежа между публичния, неправителствения и частния сектори в качеството ѝ на социална иновация в областта на търсене на механизми за социално включване на лица в над трудоспособна възраст; насърчаване на активния живот на възрастните хора чрез въвеждане на иновативни услуги за повишаване на дигиталните им умения за събиране, дигитализиране и запазване историята на Русе и региона.

Проектът е насочен към лица в над трудоспособна възраст, както мъже, така и жени, с интереси в областта на местната история и генеалогия и стремеж към усвояване на нови умения

В резултат на дейностите: 28 представители на целевата група да придобиха умения  за обработка на данни, сканиране и дигитализиране на документи. Участниците в клуб „Нашата история“ приложиха на практика усвоените знания и умения и се включиха в дейности по събиране, сканиране и обработка на данни с историческо съдържание за Русе и региона.

Поради високия интерес от страна на служителите на библиотеката към възможностите за работа с новото оборудване, 24 (двадесет и четири) библиотечни специалисти (при заложени по план 4) повишиха своя капацитет за обработване и запазване на архивни документи и за създаване на онлайн бази данни. Допълнително бяха привлечени и обучени 13 студенти – стажанти, които се включиха в обученията на лица от третата възраст и подпомогнаха създаването на родови албуми.

Разработи се и кампания под наслов „Поглед назад във времето“, която прикани русенци да предоставят на библиотеката свои стари фотографии, картички или документи. Получени бяха няколко изключително ценни дарения, сред които са материали от началото и средата на миналия век на актьора Андрей Медникаров. Дарението включва документални източници за живота и дейността му – ордени и медали, снимки, програми и афиши на представления. Особен интерес представляват акварелите и ескизите на актьора, които вече са част от колекцията на Библиотеката и са достъпни до всички изследователи на историята на българския театър. Фотографии на известен русенски адвокат също вече са част от фонда на отдел „Местна история“. Снимките са от началото на миналия век и до момента на подаряването им са били притежание на частен колекционер. Като мотив за предоставянето им именно в Библиотеката дарителят изтъкна, че „подарява тези снимки, защото тук те ще бъдат съхранени и запазени за поколенията“.

С част от предоставените от обучаемите документи и снимки са изработени четири родови албума , които са публикувани през платформата ISSUU, в сайта и във фейсбук профила на библиотеката. 

Съвместните усилия на пенсионери и стажанти спомогнаха за обогатяване на дигиталните колекции на библиотеката. Общият брой на сканираните документи е 2800, като 832 от тях са обработени допълнително със специализиран софтуер, което повиши качеството на изображенията. Публикувани и достъпни през сайта на библиотеката са 10 онлайн бази данни с историческо съдържание за Русе и региона.

Проектът е финансиран от INELI Balkans – международна мрежа на библиотеките-иноватори от Балканския регион, обединяваща библиотечни общности от 11 страни и се реализира в партньорство с Общинска организация Русе на Сдружение „Съюз на пенсионерите 2004“,  Сдружение „Културни пространства”, „Форма дизайн" ООД и с медийната подкрепа на RUSEINFO.NET.