• EnglishEnglish
Два спечелени проекта по различни програми обогатяват дейността на библиотеката
06 ноември 2020 г.

Проекта „Технологични иновации за повишаване на пригодността за заетост на лица с трайни увреждания в условия на COVID-19“ русенската регионална библиотека спечели по Националната програма за заетост на хората с увреждания на АХУ.

С реализирането на дейностите по този проект библиотеката се оборудва с UV машина за стерилизиране и почистване на книги и машина за дезинфекция и почистване на помещенията, и двете с ниско ниво на шум.

 

UV машината за стерилизиране и почистване на книги отстранява прах, паразити, бактерии и вируси. Подходяща е  за почистване и дезинфекция на книги преди и след отдаване на читатели и отговаря на световните изисквания за опазване на културни ценности. Със закупуването ù се създава благоприятна здравословна среда, като се намалява рискът от зараза, в това число и с COVID-19, както на обслужващия служител, така и на потребителите на библиотеката. Особено важно е и че ще се намали драстично времето за стерилизация на книгите, която сега е в рамките на 72 часа. Това създава проблеми на специалистите и читателите, тъй като – от една страна в заемните не влизат веднага всички върнати книги, а от друга - обработката им изисква ръчен труд и допълнително физическо натоварване на библиотекарите.

Машината за дезинфекция и почистване на подови повърхности също е адекватен и навременен отговор на епидемиологичната обстановка не само в момента, но и в бъдеще. Тя отстранява прах, бактерии и вируси, подходяща е за  ползване от работници с трайна нетрудоспособност и създава благоприятна здравословна среда за служителите и потребителите на библиотеката като спомага за ограничаване на риска от разпространение на вирусни и бактериални зарази.

В средата на месец октомври Русенската библиотека спечели финансиране и на проект „ВИРТУАЛНО И РЕАЛНО – УСПЕШНА ФОРМУЛА В ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ“ по програмата за подпомагане на регионални дейности на Министерство на културата.

Проектното предложение си поставя за цел да повиши капацитета на библиотечните специалисти от област Русе за прилагане на съвременни технологични решения и създаване на условия за опазване и популяризиране на книжовно културното наследство, изразяващо се в оказване на експертно-консултантска и методическа помощ на библиотекари от региона и подобряване на условията за опазване и съхранение на библиотечни документи с местно и национално значение – част от културното наследство. Идеята е библиотекарите от Русенска област да придобият умения за прилагане на съвременни технологични решения при изпълнение на дейностите на библиотеките в онлайн среда в условия на пандемия и да се създадат условия за опазване и съхранение на библиотечни документи с местно и национално значение – част от културното ни наследство. В рамките на проекта са предвидени три  обучения на библиотечни специалисти с теми: „Библиотечна документация. Инвентаризация“ и „Технологични решения за срещи и събития в интернет среда“. Предвидени са и посещения на обществени библиотеки от област Русе за оказване на методическа помощ.

С реализирането на проекта ще бъде оборудвано и помещение за устойчиво съхраняване на ценната колекция „Местна история и краезнание“, което ще създаде подходящи  условия за устойчиво съхраняване на краеведските документи от фонда на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе. За целта в помещението ще се поставят шкафове с врати, където да се пазят редки и ценни издания, ръкописи, оригинални документи – писма, картички, спомени и др. За намаляване на влажността на въздуха ще се инсталира и влагоуловител.  Ще се възстановят  и подвържат 200 книги и периодични издания от фонда на библиотеката. Ще се дигитализират и 80 документа от колекция „Местна история и краезнание“, с които ще се създаде и публикувана в сайта на библиотеката дигитална колекция, посветена на Дмитрий Шостакович. Колекцията ще популяризира съхраняваните в института документи, свързани с композитора, в това число и оригинален автограф, поставен в летописната книга. Изборът е свързан с 60-годишният юбилей на международния фестивал Мартенски музикални дни и е по повод 55-годишнината от обявяването на композитора за почетен гражданин на Русе.