• EnglishEnglish
ЗНАМ – ЗНАНИЯ И НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАБОТА
ноември 2011 г. – октомври 2012 г.

Цел на проекта: безработни лица между 40 и 60-годишна възраст, останали трайно на пазара на труда поради липсата на достъп до компютърна техника или възможност да придобият начална компютърна грамотност и увереност при провеждане на интервю с работодател, да бъдат мотивирани да търсят работа.

В резултат на проекта трайно безработни лица от Русе повярваха във възможностите си и бъдат активни в търсенето на работа. Получиха нови умения за търсене и намиране на работа. Беше преодоляна разликата между дигитална грамотност и дигитална неграмотност сред трайно безработните над 40 години. Организирани седем обучения за безработни лица, включително и хора със специални нужди; обучени 67 безработни лица, 15 от тях лица със специални нужди, в умения за търсене на работа и мотивационно поведение; 65% от обучените лица са си намерили работа по време и след приключване на проекта, 2 от тях са лица със специални потребности.

Проектът е финансиран от EIFL – Electronic information for libraries (Електронна информация за библиотеки) по програма PLIP – Public Library Innovation Programme (Програма за иновации в библиотеките). Партньори по проекта са: Агенция по заетостта, клон Русе; Дирекция Бюро по труда - Русе; Учебен център Русе за техническо и научно творчество; Multilink Ltd; Местни медии.