• EnglishEnglish
ЗМЕЙ ГОРЯНИН – НЕПОЗНАТИЯТ
01 август 2020 г. – 30 юли 2021 г.

Проектът запознава широката общественост с неизвестно и непубликувано до момента творчество на забранения и подложен на забрава писател от първата половина на 20. век Змей Горянин. Предложението е насочено към създаване на динамична информационна среда и инструменти за популяризиране и представяне по достъпен начин на малко познато, уникално литературно и личностно съдържание, съхранено в личния архив на писателя.

Проектът предвижда създаване в интернет среда на интерактивна дигитална колекция ЗМЕЙ ГОРЯНИН - НЕПОЗНАТИЯТ, която представя избрани документи от личния архив на писателя с инструменти за контекстно търсене и достигане до културно наследство. С част от съхраняваното в библиотеката уникално културно богатство ще бъде изработен аудиовизуален видеоматериал за популяризиране на съхраненото културно наследство сред широк кръг хора с фокус младежи с интерес към литературознание и местна история. Създава се и информационен инструмент - библиография, която се издава на традиционен и електронен носител.

Основната цел на проектното предложение е подобряване на достъпа и популяризиране на уникално литературно и личностно съдържание чрез разработване и внедряване на иновативни онлайн инструменти за интерактивно, удобно и контекстно достигане до културно наследство.

Специфични цели:

-  популяризиране на културно наследство чрез създаване и разпространение на дигитални и аудиовизуални интерактивни културни продукти;

-  разширяване на обсега на лица, потребяващи уникално литературно и личностно съдържание, чрез създаване на информационен ресурс за широк достъп до книжовно културно наследство.

Проектът е насочен към широк кръг лица - представители на местната общност, с фокус младежи, с интерес към литературознание, краезнание, местна история; лица с изследователски интереси, студенти, докторанти, научни работници.

След приключването на проектните дейности на сайта на библиотеката е публикувана интерактивна тематична дигитална колекция ЗМЕЙ ГОРЯНИН – НЕПОЗНАТИЯТ с ръкописи,  машинописни материали, ескизи, епиграми, стихотворения, разкази на автора. Заснет и общодостъпен е двуезичен аудиовизуален видеоматериал за живота и творчеството на Светлозар Димитров - забранения от народната власт автор. Видеоматериалът включва кадри, документиращи връзката на съхранявания в библиотеката литературен архив на писателя с моменти от неговия живот. 

Този проект се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура" по Програма Културно наследство, модул "Съхранение и популяризиране на културно наследство".