• EnglishEnglish
Какво е овърдрафт?

Овърдрафтът е вид кредит, който се отпуска по сметката, по която работодателят превежда заплата Ви и имате дебитна карта. Сумата по кредита, както и дължимите лихви, се погасяват текущо с всички постъпили средства по сметката, като погасената част може да се ползва отново, в рамките на договорения срок. Изискванията, на които клиентът трябва да отговаря (обикновено са превод на работна заплата, постоянен трудов договор) са различни и се определят от политиката на банката. Обикновено се отпуска за срок от една година и е в размер на няколко месечни работни заплати. Годишният лихвения процент е различен и най-често се изчислява от базов лихвен процент плюс определена надбавка в проценти.