• EnglishEnglish
РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ЗА УСПЕШНА ТРУДОВА РЕАЛИЗАЦИЯ И УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ПОЛОЖЕНИЯ ТРУД
май 2015 г. – септември 2015 г.

Целта на проекта е придобиване на практически умения за работа с компютър и Интернет на хора с увреждания и преодоляване на тяхната социална изолация, породена от липсата на възможности за общуване в съвременната информационна среда и увеличаване обхвата на ползващите услугите на библиотеката.

Постигнати резултати: ремонтирани  помещения  за 2 работни места за хора с трайни увреждания; преоборудвано 1 работно место за извършване на книговезки услуги от лице с трайни увреждания; оборудване на 1 работно място за лице със зрителни увреждания (хардуерно и софтуерно осигуряване на); оборудване на 1 работно място за осигуряване процесите на дигитализация и книгоиздаване от лице с трайни увреждания; осигурени здравословни и безопасни условия на труд за три лица с трайни увреждания.

Проектът е финансиран от Агенция за хора с увреждания.