• EnglishEnglish
Юристи от Русенския университет с интерес към научния форум в библиотеката
26 август 2020 г.

Привлечени от темата за  еволюционните и революционни процеси в обществото, в програмата на VІІ Международна научна конференция „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“ се включват с научни доклади представители на Юридическия факултет на Русенския университет „Ангел Кънчев“.

Доц. д-р Елица Вълчева-Куманова – зам. декан на факултета, е избрала тема „Златното правило на обществения договор“.

В разработката същността на обществения договор се изследва в три аспекта  – като политическа форма на обществения ред, като политическо средство за легитимиране на управлението и като коректив на политическото управление. Общественият договор като политическата форма на обществения ред се полага върху  „златното правило” – отнасяй се с другите така, както искаш да се отнасят с тебе”.

Гл. ас. д-р Доротея Димова-Северинова прави „Исторически преглед на понятието "юридическа аргументация". Модели на развитие“.

Докладът разглежда юридическата аргументация в съвременността като част от всяко производство по прилагане на правото. Днес юридическата аргументация е условие за правилност и обоснованост на актовете на властническите органи. В исторически план тя неизменно е съпровождала съдебните процеси, но разбирането за същността на обосноваването не е еднакво в различните етапи от развитието на обществото. Разработката на д-р Северинова си поставя две цели: да анализира развитието на основните идеи и разбирането за същността на юридическата аргументация и да изведе и характеризира различните модели в исторически план, дефинирайки съвременното разбиране за понятието "юридическа аргументация".

В VІІ Международна научна конференция, наред с утвърдени имена, свои доклади са изпратили и повече от 20 докторанти. Един от тях е Йордан Йорданов – докторант в РУ „Ангел Кънчев“.

Научният му казус е: Същност на правомерния отказ като правно явление. Йордан Йорданов изследва проявленията на правомерния отказ в правния мир, който се осъществява чрез реализирането на определено поведение, чрез следване на точно определен модел на поведение, юридизиран като самозащита. Основанията за отказ имат своята ценностна оправданост. Неподчинението трябва да е етично, да се легитимира от нормите на друга социална регулативна система, които влизат в противоречие с правните норми.