• EnglishEnglish
Програма за управление на риска до 2025 година – основни тенденции на развитие
15 юли 2020 г.

VІІ Международна научна конференция "Еволюция срещу революция или за моделите на развитие" е отворена за научни работници, преподаватели, изследователи, докторанти, както и всички, които имат интерес към темата.

Д-р Даниела Йорданова от Великотърновския университет е избрала за своето научно изследване предизвикателствата на демографските и социално-икономическите фактори в управлението на риска. Темата на доклада ѝ: „Програма за управление на риска до 2025 година – основни тенденции на развитие“, засяга  изменението на климата, дигитализацията и новите технологии, които поставят все повече изисквания за успешното ръководене на предприятията. Изследването  разглежда  управлението на таланти, обучение и образование, квалификация на персонала, лидерство и способност на организацията да взема решения, като  основни фактори, които влияят върху интелигентните решения за поемане на риск. Ефективното управление изисква интелигентно управление на риска - подход, който се стреми да вгражда подходящи процедури за управление на риска във всички звена на организацията. Това е възможно чрез оценка и цялостно проектиране и изпълнение на програма по управление на риска.

В своя доклад д-р Даниела Йорданова посочва постиженията в управлението на риска с фокус върху развитието на програмата за управление на риска до 2025 година. Представят се  рисковете с най-голямо демографско и социално-икономическо въздействие, методите за управление на риска и основните умения и технически компетенции за ръководителите по управление на риска днес и до 2025 г.

Д-р Даниела Йорданова е Главен асистент, доктор в Стопански факултет, катедра „Стопанско управление“ на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Преподава в бакалавърски и магистърски програми по дисциплините: „Основи на публичната администрация“, „Сравнителна публична администрация” „Финансово управление на фирмата“, „Управление на кризи“, „Управление на риска“, „Иновации и иновационна политика“, „Контролинг”, „Управление на конфликти”, „Мениджмънт на публичния сектор”, „Кохезионна политика на Европейския съюз”.

Научните й  интереси са в областта на администрацията и управлението. Участва в работна група по оценяване на риска за Стопански факултет в съответствие с процедура ПР 1-03_2 Идентификация и оценка на рискове и възможности, свързани с качеството за учебната 2016/2017 г. Рецензент е на студентско научно творчество (XVIII Конференция за студентско научно творчество, Бургаски свободен университет, 30 март 2017 г.) и дипломни работи.