• EnglishEnglish
ИНТЕРНЕТ НАРКОТИКЪТ
юни 2017 г. – септември 2017 г.

Целта на проекта е изграждане на среда и създаване на условия за социално активно поведение на млади хора от целевата група през свободното време като алтернатива на дигиталната зависимост. 

Специфични цели:

1. Проучване на нагласите и анализиране на информираността на лица от целевите групи за факторите и причините, които водят до зависимости, с фокус  - дигиталната.

2. Обучение на млади хора в разпознаване на видовете зависимости и изграждане на умения за работа през свободното им време като алтернатива на дигиталната зависимост.

3. Ангажиране на вниманието и насърчаване на включването на младежи в инициативи за превенция на  дигитална зависимост.

Целева група са младежи на възраст от 15 до 29 години, в т. ч. лица в неравностойно положение, за голяма част от които мобилните устройства и интернет са приятен начин за запълване на свободното време.

Резултати от проекта: 

- проведено е проучване сред 300 младежи и в резултат на неговия анализ са установени факторите и причините, водещи до зависимости, с фокус дигиталната. Анализът на проучването е публикувано в книжно издание и разпространено сред организации и представители на общността;

- проведени три обучения с младежите участници. Чрез лекции, беседи, дискусии, сюжетно-ролеви игри и практически задачи младежите се запознаха със симптомите и проявите на видовете зависимости, с фокус дигиталната зависимост, както и с методи и похвати за нейното ранно идентифициране и преодоляване. Младежите получиха подготовка за по-нататъшното си включване в дейности на организацията-партньор при превенция на дигиталната зависимост;

- Младите хора, участвали в обученията, приложиха на практика получените знания и умения като запознаваха деца и младежи със симптомите и проявите на дигиталната зависимост, как да я разпознават и как да се предпазват от нея и провеждаха демонстративни игри на открито;

 

проведен е еднодневен „Тренировъчен лагер“ на открито с целобщуване, развиване на комуникативни умения, забавляение и обмяна на добри практики. Младежите овладяваха модели на поведение, свързани с изграждане на навици за здравословен и физически активен начин на живот, като модел за превенция на различни форми на зависимости; 

Проектът се финансира от Министерство на младежта и спорта, Национална програма за изпълнение на младежки дейности  по ЧЛ. 10А от Закона за хазарта за 2017 година, Направление „Активизирай младите“.

Бенефициент по проекта е фондация „Устойчиво общество” – Русе, Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе е партньор по проекта.