• EnglishEnglish
ВИРТУАЛНО И РЕАЛНО – УСПЕШНА ФОРМУЛА В ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ
12 октомври 2020 г. – 30 ноември 2020 г.

Проект „ВИРТУАЛНО И РЕАЛНО – УСПЕШНА ФОРМУЛА В ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ“ се реализира по програмата за подпомагане на регионални дейности на Министерство на културата.

Основната му цел бе да се повиши капацитетът на библиотечните специалисти от област Русе за прилагане на съвременни технологични решения и създаване на условия за опазване и популяризиране на книжовното културно наследство.

В рамките на проекта се проведоха  три  обучения на библиотечни специалисти с теми: „Библиотечна документация. Инвентаризация“ и „Технологични решения за срещи и събития в интернет среда“. В резултат от обученията е повишен капацитетът на библиотечните специалисти от област Русе за прилагане на съвременни технологични решения и създаване на условия за опазване и популяризиране на книжовно културното наследство, изразяващо се в оказване на експертно-консултантска и методическа помощ на библиотекари от региона и подобряване на условията за опазване и съхранение на библиотечни документи с местно и национално значение – част от културното наследство. Беше оказана и методическа помощ чрез съществените посещения на библиотеки.

В резултат от реализирането на проекта е оборудвано помещение за устойчиво съхраняване на библиотечни документи. За целта в помещението са поставени метални  шкафове с врати, влагоуловител за намаляване на влажността на въздуха. Възстановени  и подвързани са 200 книги и периодични издания от фонда на библиотеката.  Дигитализирани са и 80 документа от колекция „Местна история и краезнание“, посветена на Дмитрий Шостакович. Колекцията ще популяризира съхраняваните в института документи, свързани с композитора, в това число и оригинален автограф, поставен в летописната книга. Изборът е свързан с 60-годишният юбилей на международния фестивал Мартенски музикални дни и е по повод 55-годишнината от обявяването на композитора за почетен гражданин на Русе.

С осъществяването на този проект беше подобрена координацията в мрежата от обществени библиотеки на област Русе чрез оказване на експертно-консултантска и методическа помощ. Създадени са условия за устойчиво съхраняване и иновативно представяне на краеведски документи от фонда на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе. Повишена е информираността на местната общност за ролята и значението на обществените библиотеки.