• EnglishEnglish
Историята и езикът като модели на развитие
14 август 2020 г.

С доклади VІІ Международна научна конференция "Еволюция срещу революция или за моделите на развитие" се включват и езиковеди и историци от Софийския университет.

Темата на доц. д-р Лиляна  Лесничкова  е „За унгарския модел на книжовноезиково строителство“. Тя разглежда превратната история на унгарската държава като участ и на книжовния унгарски език. Целта на доклада е да се проследи формирането на специфичния облик на унгарския книжовен език, чийто своеобразен исторически път слага незаличим отпечатък върху цялостната му същност и обуславя особеностите на неговото функциониране. Разкриването на спецификите при възникването, изграждането и развоя на стандартния унгарски език подпомага осмислянето и интерпретацията на явления, процеси и тенденции в eзикoвaтa pеалност на съвременното унгарско общество, където резултатите от това развитие се наблюдават „в действие“. 

Докладът на Калина Пламенова Кирилова – докторант в Софийския университет "Св. Климент Охридски" е на тема: „Ролята на османските владетели в създаването на османската държава в съчинението на Мехмед Нешри „Огледало на света“.

Разработката прави опит да анализира модела на развитие в ролята на османските владетели при създаването на османската държава в съчинението на Мехмед Нешри „Огледало на света“. Разглежда се ролята на посочените от Нешри османски предводители, които поставят началото на бейлика: Сюлейман шах, Ертогрул, Осман I и Орхан I.