• EnglishEnglish
Писмените съкровища на Долен Дунав
09 октомври 2019 г. – 10 април 2020 г.

Продължителност на проекта: 09.10.2019 г. - 10.04.2020 г.

Общата цел на проекта е насърчаването на съвместното съхранение, опазване, популяризиране и развитие на писменото нематериално културно наследство на RO-BG CBC регион чрез разнообразяване на туристическите услуги и развитието на литературния туризъм като основен фактор за използване и експлоатация на общи предимства и потенциал и преодоляване на несъответствията.

Специфичните цели на проекта са:
Създаване на интегриран туристически продукт "Долен Дунав трансгранична дестинация за литературен туризъм" (Долен Дунав CBDLT) и популяризиране на обновения общ положителен имидж на трансграничния регион.
Създаване на трансгранична мрежа, обединяваща всички заинтересовани страни и повишаване на нейния капацитет за съвместно стратегическо планиране, управление и устойчиво развитие на Долен Дунав CBDLT

Дългосрочна цел на проекта е и укрепването на социалните и културните връзки между съседните български и румънски общности.

Целеви групи:

Широката общественост, местна публична власт; групи по интереси, включително НПО; висше образование и научни изследвания; център за образование / обучение и училище; МСП; Регионална публична власт.

В резултат на работата по проекта ще бъде разработена Интегрирана Стратегия за устойчиво Развитие на Писмените съкровища на Долен Дунав - Трансгранична Дестинация за Литературен туризъм. Целта е Повишаване ценността (включително повишаване осведомеността) за литературното и писмено наследство на румънско - български Трансграничен Регион, неговото възстановяване и популяризиране за устойчивост На икономическо развитие.

Този проект се реализира с подкрепата на програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег Румъния – България V-А.

Водеща организация е "Фондация Глобални библиотеки - България"; партньори са Регионална библиотека "Любен Каравелов" и Окръжна библиотека "Александру и Аристя Аман".