• EnglishEnglish
Съвременни модели за развитие и усъвършенстване на стопанския счетоводен анализ на предприятието
16 юли 2020 г.

Доц. д-р Марко Тимчев е представител на Университета за национално и световно стопанство, се включва в програмата на VІІ Международна научна конференция "Еволюция срещу революция или за моделите на развитие" с доклад на тема: „Съвременни модели за развитие и усъвършенстване на стопанския счетоводен анализ на предприятието“.

В доклада са предложени модели за усъвършенстване на  стопанския счетоводен анализ на предприятията. Изследвани са методологични проблеми и модели за анализ на ключови показатели, характеризиращи дейността, финансовата стабилност и конкурентоспособността. Представен е модел „Счетоводен бизнес анализ в балансирана система от показатели” с възможности за пазарно позициониране, анализ на риска и конкурентоспособността. Изследвани са проблеми на информационното осигуряване на счетоводния анализ в балансирана система от показатели, посредством счетоводно и интегрирано отчитане в условия на цифрова трансформация.

Доц. д-р Марко Тимчев е преподавател в УНСС, Финансово-счетоводен факултет, Катедра "Счетоводство и анализ".

Научните му интереси са в областта на проблемите на комплексния анализ в сферата на електропромишлеността, стопанския и финансов анализ, теорията на анализа, комплексния анализ на дейността на предприятието, както и организацията на анализа.