• EnglishEnglish
Регионална политика и фондове на Европейския съюз
16 април 2021 г.

Представяме ви книгата „Регионална политика и фондове на ЕС“ с автор проф. д-р Николай Найденов от Русенски университет „Ангел Кънчев“. Монографията обобщава теоретичните изследвания, нормативните документи и конкретни резултати от прилагането на регионалната политика в България, реализирани с помощта на фондовете на Общността. Представя се тази иновативна по своята същност материя в Европейския съюз и България. Изследванията и методичните елементи обобщават приноса както на изтъкнати университетски професори от водещи български университети, така и на автора – проф. д-р Николай Найденов от русенския университет в качеството му на преподавател по „Регионална политика и фондове на ЕС" и „Устойчиво развитие на селските райони“. Приведени са редица примери от изследователската и методическа дейност на автора при разработването и оценяването на стратегически документи за регионално развитие на местно равнище, включително и като ръководител на „Асоциация за регионално развитие на Област Русе“ (АРР – Русе).

Книгата обобщава фундамента от знания и методически приноси в перспективното направление на „Европейско развитие на регионите“ в русенския университет. В смисъла на научна мисия тя е също елемент от приноса на университета за разширяване на приложението на иновативно знание за възможно сътрудничество с Висшето училище по застраховане и финанси – София, с Държавния университет в Тараклия – Молдова и др.

Книгата може да се използва за обучение на студенти, специализанти и докторанти в професионално направление „Администрация и управление“ и по-специално – в магистърски програми по „Мениджмънт на европейски проекти“, „Мениджмънт на регионално развитие“, „Международно сътрудничество и европейски проекти“ и др. Тъй като материята се дискутира чрез примери от регионалната практика, книгата може да бъде полезна и в работата на служителите в регионалните, областните и общинските администрации в България, както и за широк кръг други експерти и консултанти, които администрират и управляват регионалното развитие. В този смисъл тя може да бъде и основа за подготовката на методическо ръководство за упражнения, за разработване на казуси и др.

В изданието се дискутира проблематиката и развитието на регионалната политика на ЕС и България, като принос на изтъкнатите професори Митко Генешки, Христо Каракашев, Лиляна Василева, Васил Маринов (Софийски университет), Дончо Конакчиев, Соня Докова, Цвета Стоенчева, Камен Петров (УНСС), Людмил Георгиев (СУ и НБУ), Нено Димов (СА - Свищов), Стела Тодорова (АУ – Пловдив), Юлияна Яркова (Тр.У – Стара Загора), Кремена Андонова )ВСУ), на арх. Белин Моллов (Национален център за регионално развитие – София) и др.

Специфично място в книгата имат въпросите за разработване на общинските планово-програмни документи и предизвикателствата пред социално-икономическото развитие на общините на съвременния етап.

Авторът проф. д-р Николай Найденов благодари на свои колеги от Факултет „Бизнес и мениджмънт“ и за възможността да консултира с тях ръкописа на книгата. Благодарност се изказва също и на гл. ас. д-р Наталия Венелинова и маг. ик. Милко Балкански за тяхното съгласие за използване на примери от разработени съвместно стратегически документи за местно развитие като общински планове, междинни оценки и актуализирани документи в периода 2021 – 2020 г.