• EnglishEnglish
Студентски практики – фаза 2
2021 г. – 2023 г.

Регионална библиотека "Любен Каравелов" участва в  този проект на своя територия и прилага неговите цели: да подпомогне подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда; да улесни прехода от образователните институции към работното място и повиши успешната реализация на младите хора на трудовия пазар; да увеличи стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда; да стимулира нарастването на броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането; да осигури предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда; да подпомогне създаването на устойчиви механизми и възможности на работдателите за подбор на студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.

Проектът се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе е партньор, в качеството на работодател.