• EnglishEnglish
СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 1
01 октомври 2016 г. – 29 септември 2018 г.

Регионална библиотека "Любен Каравелов" реализира този проект на своя територия и прилага неговите цели:

да подпомогне подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда;

да улесни прехода от образователните институции към работното място и повиши успешната реализация на младите хора на трудовия пазар;

да увеличи стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;

да стимулира нарастването на броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането;

да осигури предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда;

да подпомогне създаването на устойчиви механизми и възможности на работдателите за подбор на студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.

В резултат на проекта са обявени позиции за студенти - 14; изработени програми по позициите - 14; проведена практика на студенти – практиканти - 27.

Проектът се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе е партньор. В качеството на работодател.