• EnglishEnglish
Стандартни документи при кандидатстване за кредит

Какви документи са ви необходими, ще научите от банковия служител на конкретната банка, към която се обръщате. Тук ние Ви предлагаме информация за стандартните документи, необходими Ви при кандидатстване за кредит.

За да кандидатствате за отпускане на потребителски кредит, е необходимо да предоставите следните документи: документ за самоличност; документи, потвърждаващи източниците на доходи на кредитоискателя и съпруга(та) – ако доходът постъпва по сметка в съответната банка, може да не се изисква такъв; копие на трудов договор, допълнителни споразумения, договор за управление, данъчна декларация, граждански договор, договори за наем; искане и декларации – обикновено са по образец на съответната банка; удостоверение за семейно положение – ако се изисква от съответната банка; документи за застраховка живот – ако се изисква към кредита да има такава. Предоставят се от съответната банка; други – по изискване на съответната банка.

При кандидатстване за ипотечен кредит трябва да предоставим: документ за самоличност; документи, потвърждаващи източниците на доходи на кредитоискателя и съпруга(та) – ако доходът постъпва по сметка в съответната банка, може да не се изисква такъв; копие на трудов договор, допълнителни споразумения, договор за управление, данъчна декларация, граждански договор, договори за наем; искане и декларации – по образец на съответната банка; удостоверение за семейно положение – ако се изисква от съответната банка; удостоверение за семейна имуществена общност от Агенцията по вписванията; документи за застраховка живот – ако се изисква към кредита да има такава. Предоставят се от съответната банка; документи за застраховка имущество - ако се изисква към кредита да има такава. Предоставят се от съответната банка; предварителен договор за покупко-продажба – ако кредитът е за покупка на имот; акт за собственост на имота; удостоверение за наличието или липсата на публични задължения за физическите лица - издадено от органите по приходите към Национална агенция по приходите, на основание чл. 87, ал.6 от ДОПК; експертна оценка, изготвена от лицензиран оценител (одобрен от банката), на закупувания имот; удостоверение за тежести за ипотекирания в полза на банката имот, издадено от компетентното териториално поделение на Агенцията по вписванията, а именно Службата по вписванията, по местонахождението на имота; данъчна оценка на имота, който ще служи като обезпечение по кредита; кадастрална скица на имота, който ще служи като обезпечение по кредита; други – по изискване на съответната банка.

При кандидатстване за кредитна карта ще трябва да предоставите: документ за самоличност; документи, потвърждаващи източниците на доходи на кредитоискателя и съпруга(та) – ако доходът постъпва по сметка в съответната банка, може да не се изисква такъв; копие на трудов договор, допълнителни споразумения, договор за управление, данъчна декларация, граждански договор, договори за наем; искане и декларации – обикновено са по образец на съответната банка; документи за застраховка – ако се изисква към кредитната карта да има такава. Предоставят се от съответната банка; други – по изискване на съответната банка.

За да Ви бъде отпуснат овърдрафт, е необходимо да предоставите: документ за самоличност; документи, потвърждаващи източниците на доходи на кредитоискателя и съпруга(та) – ако доходът постъпва по сметка в съответната банка, може да не се изисква такъв; копие на трудов договор, допълнителни споразумения, договор за управление, данъчна декларация, граждански договор, договори за наем; искане и декларации – обикновено са по образец на съответната банка; други – по изискване на съответната банка.