• EnglishEnglish
МУЛТИПОЛИС „ЗНАНИЕ”: ПЛАТФОРМА ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА РЕСУРСИ И ИНФОРМАЦИЯ
2016 г. – 31 декември 2016 г.

Цел на проекта: подобряване на обществената информираност и осведоменост за динамично включване на общността в местни и регионални инициативи чрез изграждане на Мултиполис „Знание” – платформа за генериране на ресурси в областта на култура, наука и образование.

Специфичните цели на проекта: изграждане на отворена партньорска мрежа за утвърждаване ролята на обществените библиотеки като център на достоверно знание и активен участник в обществения живот; създаване на календар и новинарски инструмент за събития в областта на култура, наука и образование; организиране на комуникационен център за достъп до информация и ресурси между местна общност и са насочени към хора в активна възраст с фокус младежи.

В резултат на проекта е изградена платформа за генериране на ресурси в областта на култура, наука и образование чрез отворена партньорска мрежа за утвърждаване ролята на обществените библиотеки.

Проектът се финансира от Фондация „Глобални библиотеки – България“. Партньори на Регионална библиотека "Любен каравелов" са Народно читалище „Пробуда – 1901 г.“ с. Николово и Народно читалище „Просвета – 1928 г.“ гр. Мартен