• EnglishEnglish
Пленарната сесия
17 септември 2020 г.

Председател на пленарната сесия на VІІ Международна научна конференция „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“ е проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак - ректор на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив. Научният панел включва пет пленарни доклада.

Докладът на екип, ръководен от научния ръководител на форума – чл. кор., проф., д.т.н. Христо Белоев „ВИЗИЯ ЗА УНИВЕРСИТЕТА НА БЪДЕЩЕТО“ представя обстойно изследване върху актуални въпроси, свързани с промените във висшето ни образование, така че то да отговори на нуждите на цифровата икономика и общество. Докладът дава отговор и на въпроса: Защо трябва да говорим за университет на бъдещето и да си представяме, как ще изглежда той? За да знаем в каква посока да развиваме днешните университети. Разработката е на научен екип в състав: проф. Ангел Смрикаров, чл. кор., проф., д.т.н. Христо Белоев, проф. д-р Цветомир Василев, проф. д-р Цветозар Георгиев, проф. Стоянка Смрикарова, Анелия Иванова, Галина Иванова, Ваня Стойкова, Елица Арсова, Юксел Алиев, Павел Златаров. Докладът представя проф. Ангел Смрикаров.

Докладът „УЧИТЕЛЯТ И УЧЕНИКЪТ: QUO VADIS?“ на проф. д-р Любима Деспотова-Толева от Медицинския университет в Пловдив се фокусира върху медицинското образование и основната цел, която носи в себе си – грижата за човешкото здраве като най-висшето човешко благо. Проф. Деспотова-Толева споделя натрупания от нея през последните години опит с най-новите компютъризирани симулатори и машини за виртуална реалност, прилагани не само за обучение, а и в клиничната работа. Докладчикът отчита предимствата и възможностите им, но ги определя само като методи за постигане на главната цел – здравето и благополучието на човека.

Бизнес моделът като подход за дефиниране на стратегическите намерения на университетите разглежда  докладът на проф. д-р Маруся Любчева от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас „РЕВОЛЮЦИЯ В ИНДУСТРИЯТА И ЕВОЛЮЦИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО ИЛИ ИНТЕЛИГЕНТНО РАЗВИТИЕ“. Разработката на проф. Маруся Любчева  повдига актуални въпроси за дистанцията между Индустрия Х.0. и Образование У.0., за търсенето на модели на съответствие между образованието и индустрия и намирането на пътища за тяхното сближаване.

„УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ БИЗНЕС МОДЕЛИ – ПРЕДИ И СЛЕД COVID 19“ е темата, представена от проф. д-р Маргарита Богданова – преподавател в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, декан на Факултет „Мениджмънт и маркетинг". Докладът разглежда бизнес модела като подход за дефиниране на стратегически намерения на университетите и са обобщени най-успешните краткосрочни и средносрочни интервенции, наложили се в практиката на управление на университетите след възникване на глобалната криза Covid 19. Разгледани са особеностите на стратегическия анализ на риска при възникване на външни заплахи. Специален акцент се поставя на ревизирането на бизнес моделите  в контекста на новите ограничения и нарушен баланс на приходи и разходи.

Проф. д.ик.н., д.н. инж. Венелин Терзиев представя пред участниците и гостите във форума доклад на тема „НАУКАТА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ“. Изследването обстойно разглежда въпросите за ефективността като социален феномен и акцентира върху методите и инструментите за измерване на науката като показател за нейната значимост. Дефинирането на социалната ефективност и социалната технология е в основата на методите и моделите за оценка, вземащи предвид широкия набор от обективни и субективни фактори. Методиките за оценка на ефективността на социалните програми (проекти) са свързани с насочеността на социалната система към социална защита и социално обслужване на населението и използването на процесния подход и прехода към програмно-целеви методи, очертавайки основни проблеми, механизми за социални услуги и задачи за измерване, определящи базовите изисквания към оценката на ефективността на социалното програмиране и различните етапи. Научната разработка предлага модел за оценка на ефективността на социалното програмиране, базиран на подхода на „организационната ефективност“, обхващащ съвкупността от определени елементи – система за придобиване на ресурси, избор на цели, оценка на въздействието на външната среда, избор на стратегия, спазвайки принципа „какво-ако“ и приоритетите в социалната дейност, произтичащи от динамичните промени в социалната среда.

От 17 до 19 септември в пет секции в залите на културната институция докладчиците интерпретират своите гледни точки за еволюционните и революционните процеси в обществото и моделите на развитие в науката, културата, социума, както и различните теории, учения, доктрини, които имат важна обществено значима стойност и последствия в миналото и днес.

В рамките на научния форум е предвиден концерт на съорганизаторите - Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“, гр. Пловдив. Той ще се проведе на 17 септември от 17:30 ч. на площад Батенберг. В програмата са включени: Академичен народен  хор с ръководител проф. д-р Костадин Бураджиев; Трио „Сопрано“ – Петя Цончева-Вардева, Биляна Андрончева и Кристина Жечкова; Трио „Свилена“- тромпети; Оперни певци - специализанти в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ - Ванг, Том и Ли, в акомпанимент на пиано на Елвира Матева и танцьори студенти от специалност Българска народна хореография с ръководител Ивайло Маджаров и Ангел Маринов - акордеон.

Сборникът с докладите от конференцията ще бъде рефериран в Google scholar, Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU), SSRN, CEEOL (Central and Eastern European Online Library) и Националния център за информация и документация (НАЦИД).

Още по темата