• EnglishEnglish
ТЕХНОЛОГИЧНИ ИНОВАЦИИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПРИГОДНОСТТА ЗА ЗАЕТОСТ НА ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ В УСЛОВИЯ НА COVID-19
01 ноември 2020 г. – 28 февруари 2021 г.

Неочакваната промяна на външната среда и наложената социална изолация от COVOD-19 предизвика трансформации във всички сфери и области на живот, в т.ч. и върху библиотечните процеси. В условията на пандемия се наложи екипът на русенската регионална библиотека да преструктурира част от дейностите си и същевременно да приложи система от мероприятия, насочени към текуща профилактика и поддържане на определен санитарен минимум за защита както на персонала и потребителите, така и на фондовете. Особена грижа и внимание се наложи да отделим на лицата с трайни увреждания, които попадат в най-рисковата група.

Проектното предложение е насочено към превенция на здравословното състояние на служителите и потребителите на библиотеката, с фокус лица с трайни увреждания.

Обща цел: Повишаване на пригодността за заетост на хората с трайни увреждания, съответстващи на характера на тяхното заболяване, чрез изграждане на благоприятна здравословна и адекватна за времето среда с оглед осигуряване на тяхната устойчива заетост в условия на епидемиологична обстановка.

 Специфични цели:

- превенция на здравословното състояние на служители на библиотеката, с фокус лица с трайни увреждания, в условия на епидемиологична обстановка;

- защита на здравето на потребителите на библиотечни услуги, с фокус лица с трайни увреждания, в условия на епидемиологична обстановка.

Реализацията на проекта приключи през 2021 г. Той повиши пригодността за заетост на хората с трайни увреждания, съответстващи на характера на тяхното заболяване като изгради благоприятна здравословна и адекватна за времето среда с оглед осигуряване на тяхната устойчива заетост в условия на епидемиологична обстановка. Със закупената машина за дезинфекция на библиотечните документи се защити на здравето на потребителите на библиотечни услуги.

Проектното предложение се реализира с финансовата подкрепа на Агенцията за хората с увреждания, Компонент 2:  Финансиране на приспособяване на съществуващи работни места.