• EnglishEnglish
Обществените библиотеки в област Русе - притегателни центрове за култура
юли 2022 г. – април 2023 г.

Проектът има за цел да издигне на по-високо професионално и технологично ниво библиотеките в област Русе и да утвърди ролята им на притегателни центрове за култура. Планираните дейности допринасят за обогатяване на знанията и уменията на библиотечните специалисти, за популяризиране на постижения и добри практики на библиотеките от региона, за внедряване на иновативни технологични решения за ефективно съхранение и промотиране на документи с краеведско съдържание, за качествено популяризиране на културно наследство и за привличане на по-широка аудитория към библиотеките.

В резултат на изпълнение на дейността е обменен опит и добри практики между библиотечните специалисти от област Русе и е повишена информираността на общността за мястото, ролята и значението на библиотеките.

Проектът се финансира от Министерство на културата по реда за разпределяне на допълнителни средства на регионалните библиотеки от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на културата. Партньор по проекта е РЕКИЦ-Русе.