• EnglishEnglish
Имплементация на индивидуални клинични случаи в практическото обучение на студенти акушерки
13 юли 2020 г.

Работата на VІІ Международна научна конференция „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“ се организира в няколко научни секции, които обединяват разработки от различни области: история, теология, дипломация, културология, международни отношения, европеистика, изкуства и хуманитарни науки, образование, социални науки, социология, психология, литература, езикознание, антропология, археология, поп-култура, политика, техника, технологии, медицина, здравеопазване, мултидисциплинарни изследвания и др. 

Със здравеопазването и иновациите в обучението на бъдещи медицински кадри в Русенския университет е свързана научната разработка на гл. ас. д-р Цвета Христова. Изследването й е на тема:

Имплементация на индивидуални клинични случаи в практическото обучение на студенти акушерки

В научния доклад се представя актуален и в същото време малко разработен педагогически метод – на индивидуалния клиничен случай (case study). Той е метод на проблемно-ситуационния анализ и се отнася към активното, имитационно обучение.

В проведено дидактическо изследване се установява, че с прилагането на метода и в дисциплината Клинична практика, се постига по-високо ниво на усвояване на теоретичните знания и умения при практическото му приложение.  Използването на метода осигурява безопасна клинична ситуация, в която се активизира творческият потенциал на обучаваните, индивидуалното клинично мислене, стимулира се търсенето на нови нетрадиционни решения. Методът повишава мотивацията за обучение в професията Акушерка и потенциализира продължаващо надграждащо обучение.

Гл. ас. д-р Цвета Христова е преподавател по клинична практика във Факултета по обществено здраве и здравни грижи на Русенския университет „Ангел Кънчев“. Научните и професионалните й интереси са в областта на акушерските здравни грижи за бременни, гинекологично болни жени, анестезиологична и реанимационна дейност, акушерски здравни грижи в репродуктивното здраве и асистиране при специализирани репродуктивни манипулации. Има десетки научни доклади, статии и публикации в български и чужди специализирани списания.