• EnglishEnglish
„Обществените библиотеки в област Русе – професионализъм в действие“
май 2021 г. – ноември 2021 г.

Предложението си поставя за цел да издигне на по-високо професионално и технологично ниво библиотеките в област Русе, като през периода 24.05 – 30.11.2021г. реализира дейности за: повишаване на капацитета на библиотечните специалисти от област Русе, популяризиране на постижения и добри практики на библиотеките от региона в условия на извънредно положение, внедряване на иновативни технологични решения за опазване, съхранение и предоставяне на отдалечен достъп до документи с краеведско съдържание и разпространение на местно книжовно културно наследство с национално значение.

Предвижда се организиране на Регионална кръгла маса „Библиотеките през 2021“, където се обявяват номинираните библиотеки от областта, въвели иновативни услуги и практики, които повишават значимостта и видимостта на институциите сред местната общност и се връчва награда на носителя „Библиотека на област Русе“ за 2020 година; предоставяне на експертно-консултантска и методическа помощ от страна на специалисти на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе за библиотечни специалисти от областта; обучения за повишаване капацитета на библиотекарите от региона; внедряване на иновативни технологични решения за опазване и достъп до краеведски библиотечни документи; публикуване на библиография за Трифон Ц. Трифонов.

Целеви групи: библиотечни специалисти, експерти.

Очаквани резултати: оказана методическа помощ на 20 библиотеки от областта чрез извършена експертно-консултантска дейност с дадени конкретни указания, съвети и препоръки; обменен опит и споделени добри практики между библиотечните специалисти от областта; повишаване на информираността на общността за мястото, ролята и значението на библиотеките; повишена степента на сигурност при опазване и съхранение на документите от фонд „Местна история и краезнание“; описано, структурирано и популяризирано книжовно културно наследство с национално значение; реконструирано авторско присъствие на Трифон Ц. Трифонов, в това число на съхранявани единствено в русенската библиотека непубликувани негови ръкописи; повишена информираност на общността за заложените и постигнати резултати.