• EnglishEnglish
„Обществените библиотеки в област Русе – професионализъм в действие“
май 2021 г. – ноември 2021 г.

Предложението си постави за цел да издигне на по-високо професионално и технологично ниво библиотеките в област Русе, като през периода 24.05 – 30.11.2021 г. реализира дейности за: повишаване на капацитета на библиотечните специалисти от област Русе, популяризиране на постижения и добри практики на библиотеките от региона в условия на извънредно положение, внедряване на иновативни технологични решения за опазване, съхранение и предоставяне на отдалечен достъп до документи с краеведско съдържание и разпространение на местно книжовно културно наследство с национално значение.

В резултат от изпълнението на проекта е повишен капацитетът на библиотечните специалисти от област Русе, популяризирани са постиженията и добри практики на библиотеките от региона включително и в условия на пандемия, повишена е потребителската удовлетвореност сред местната общност чрез прилагане на съвременни технологични решения за повишаване на достъпа до ресурси и услуги на обществените библиотеки и популяризиране на съхранявано книжовно културно наследство. Оказаната експертно-консултантска и методическа помощ спомогна за повишаване на ефективността и подобряване на координацията в мрежата от обществени библиотеки в региона. Изпълнението на проекта създаде условия за опазване и популяризиране на книжовно културното наследство от фонда на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе. Планираните резултати достигнаха широк кръг от потребители и заинтересовани лица, което повиши информираността на целевите групи и общността за ролята и значението на обществените библиотеки. 

Проектът се финансира от Министерство на културата по реда за разпределяне на допълнителни средства на регионалните библиотеки от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на културата. Партньор по проекта е РЕКИЦ-Русе.