• EnglishEnglish
Университетските бизнес модели – преди и след Covid 19
03 юли 2020 г.

Проф. д-р МАРГАРИТА БОГДАНОВА е преподавател в Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Свищов, ръководител на катедра „Стратегическо планиране“. В VІІ Международна научна конференция „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“ проф. Богданова се включва с пленарен доклад на тема: УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ БИЗНЕС МОДЕЛИ – ПРЕДИ И СЛЕД COVID 19.

Докладът разглежда бизнес модела като подход за дефиниране на стратегически намерения на университетите. В него са обобщени най-успешните краткосрочни и средносрочни интервенции, наложили се в практиката на управление на висшите училища след възникване на глобалната криза Covid 19. Разгледани са особеностите на стратегическия анализ на риска при възникване на външни заплахи. Специален акцент се поставя на ревизирането на бизнес моделите  в контекста на новите ограничения и нарушен баланс на приходи и разходи.

Проф. д-р Маргарита Богданова е автор на множество публикации в реферирани и индексирани списания в областта на управлението на проекти, стратегическия анализ, планирането и прогнозирането, публичната администрация. Участвала е в десетки национални и международни проекти, била е рецензент в множество научни журита, директор на Института за научни изследвания в Стопанска академия, научен ръководител на над 10 докторанта. Дългогодишен член на съюза на учените в България, главен редактор на Годишник на Стопанска академия, редовен член на  Комитета по наблюдение на  на INTERREG V-A Romania – Bulgaria, член на Техническия комитет по Управление на програми, проекти и портфолио към Български институт за стандартизация, член на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район за планиране.

 

Международната научна конференция в русенската регионална библиотека се провежда за седма поредна година. Изборът на тема „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“  е обоснован с промените, които се случват и всеки един от нас наблюдава.

Целта на екипа, участващ в организирането на форума, е да ангажира учени и изследователи от различни сфери да интерпретират през призмата на областта, в която работят, еволюционните и революционни процеси в обществото, да представят моделите на развитие в науката, културата, социума, да представят различни теории, учения, доктрини, които имат важна обществено значима стойност и последствия в миналото и днес.

С пленарни доклади в работата на форума се включват утвърдени имена, като  чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев – ректор на РУ „Ангел Кънчев, проф. д-р Маргарита Богданова – преподавател в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, ръководител на катедра „Стратегическо планиране“, проф. д.ик.н., д.н. (Национална сигурност), д.н. (Социални дейности), действителен член на Руската академия по естествознание инж. Венелин Терзиев – професор в НВУ „Васил Левски“ във Велико Търново и РУ „Ангел Кънчев“, проф. д-р инж. Маруся Любчева – преподавател в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас и Председател на УС в Черноморския институт и проф. д-р Любима Деспотова-Толева – преподавател в Медицински университет – Пловдив.