• EnglishEnglish
проф. Венелин Ганев (1880 - 1966)
11 февруари 2020 г.

Изложбата представя трудове на проф. Венелин Ганев и негови публикации в периодични издания из областта на правната философия и история, общата теория на правото, социологията.

„Курс по обща теория на правото“ от 1925 г. и 1995 г. и сборникът „Обща теория на правото“ в 2 тома, преиздаден през 1998 г. в поредицата „Видни юристи“, са част от правните трудове на проф. Венелин Ганев, представени в изложбата. В нея могат да се видят още: учебникът „Систематичен курс по несъстоятелността“ (1926 г.), в който са разгледани въпросите за търговията и търговците; книгата „Стопанска действителност – опит за една социологична синтеза" (1945), в която се анализират отделните елементи на стопанската дейност в България; книгата „Демокрация. Същност и основни насоки“, писана през 1946 г., но извадена от свободна продажба; издадените през 2009 г. студии върху историята на социологията със заглавие „Социологически трудове“. Интересен е трудът на проф. Ганев върху най-стария български и славянски правен паметник Закон соудный людьмъ (Закон за съдене на хората), в който той не само изяснява правно-историческата същност на закона, но и разкрива неговото обществено-политическо значение за българското общество след приемане на християнската религия.

През 1924 г. Венелин Ганев основава и председателства Лигата за защита правата на човека и гражданина, чиято дейност е насочена, по думите му, „… към протести срещу изстъпленията на властта срещу земеделци и комунисти…, както и за парична подкрепа на жертвите на тия изстъпления“. В изложбата са представени: „Устав на Българската лига за защита правата на човека и гражданина“ от 1925 г. и „Речи, произнесени на тържественото събрание на Българската лига за защита правата на човека и гражданина“, 1946 г.

След 9 септември 1944 г. проф. Венелин Ганев е един от тримата регенти на малолетния цар Симеон ІІ. Като такъв той подписва Указ № 266 от 1945 г., с който е приета Наредбата-закон за откриване на Висше техническо училище в Русе, публикуван в „Държавен вестник“, който също е представен в изложбата.

Встрани от правната тематика е изследването му за Шопен, издадено през 1919 г. от Полско-българското дружество в поредицата „Полска библиотека“.

Проф. Венелин Ганев е автор на над 200 студии, рецензии, предговори към правни изследвания на други учени, статии. Част от тях са представени в изложбата. Те са публикувани в списанията „Юридически архив“ (проф. Ганев е сред основателите и редакторите на списанието), „Демократически преглед“, „Взаимност“, „Годишник на Софийския университет – Юридически факултет“.

Специално място е отделено на литературата за проф. Венелин Ганев. Тя включва изследвания за живота и приноса му в развитието на правната наука:  „Венелин Ганев. Щрихи от живота и делото му“ от Нено Неновски; три издания на „Алманах на Софийския университет“ от 1929, 1940 и 2018 г. с  биобиблиографски сведения; статии, публикувани в „Антология на българската социологическа мисъл в България“, „История на философската мисъл в България“, „Бележити русенци“, както и в периодични издания.